Privacyverklaring Ten Brinke Group

Laatst gewijzigd op: 22 mei 2018

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en met welk doel. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het is daarom ook belangrijk om deze verklaring regelmatig te raadplegen. Let daarbij op de datum waarop deze privacyverklaring is gedateerd.

Deze privacyverklaring ziet op Ten Brinke Group en al haar dochterentiteiten tenzij elders anders is vermeld.

Definities

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en vernietigen.

Over Ten Brinke Group

Ten Brinke Group is in alle onderdelen van het vastgoedproces actief: van de aankoop van grondstukken, het ontwerpen en ontwikkelen van concepten tot de uitvoering en financiering van het vastgoed. Ook diensten zoals verkoop, verhuur en het property, facility en asset management maken deel uit van ons portfolio.

Gebruik van persoonsgegevens

Door de uitvoering van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren kan het daarbij voorkomen dat wij uw persoonsgegevens in het kader van samenwerking doorgeven aan andere organisaties of bedrijven. Het voorgaande gebeurt met in acht name van de geldende wet- en regelgeving, die onder meer normen stellen aan de wijze waarop uw  persoonsgegevens worden verwerkt. In dit verband kunt u ook denken aan beveiligingseisen en bewaartermijnen. 

In dit privacy statement wordt u geïnformeerd over hoe wij omgaan met door u verstrekte persoonsgegevens. Als u nog vragen heeft kunt u -binnen kantoortijden- contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming benoemd. Deze persoon is belast met de toezicht op de naleving van bovengenoemde regels op het gebied van gegevensbescherming. Indien u vragen heeft dan wel een klacht wenst in te dienen kunt u direct contact opnemen met onze Functionaris gegevensbescherming. 

 

Algemeen Functionaris Gegevensbescherming
André Nienhaus

Telefonisch

+31 315 881 111 +31 315 881 111

E-mail

info@tenbrinke.com privacy@tenbrinke.com

Post

Postbus 36
7050 AA Varsseveld
Postbus 36
7050 AA Varsseveld

 

 

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij? (afhankelijk van aard bedrijfsvoering)

Voor de uitvoering van onze werkzaamheden verwerkt Ten Brinke Group persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en geslacht. Wij zullen alleen de voor onze werkzaamheden noodzakelijke gegevens verwerken. Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan Ten Brinke Group informatie verzamelen bij derden, zoals kredietbeoordelaars. Al deze informatie kan worden opgeslagen op interne systemen. Door middel van die systemen hebben de betrokken Ten Brinke Group medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Ten Brinke Group de gegevens verwerkt.

Voor welk doel worden uw persoonsgegevens gebruikt? (afhankelijk van aard bedrijfsvoering)

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen voor onderstaande doeleinden worden gebruikt. Het voorgaande houdt in dat niet elk doel altijd van toepassing is. U bepaalt uiteraard zelf of u deze informatie met ons wilt delen en geeft ons toestemming voor de verwerking van uw gegevens in het kader van onze samenwerking. Met behulp van uw informatie kunnen wij ervoor zorgen dat onze samenwerking zo optimaal mogelijk verloopt en u tijdig van informatie wordt voorzien.

Geven wij gegevens door aan derde partijen?

Om tot een optimale dienstverlening te komen is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Wij maken in de volgende gevallen gebruik van derde partijen:

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven

Indien wij uw gegevens aan derde partijen verstrekken zorgen wij er altijd voor dat geborgd is dat die derde partij -zoals wij zelf ook doen- er met de grootste zorg mee omgaat. Dit begint al met een zorgvuldige selectie door ons van derde partijen. De derde partij moet namelijk altijd kunnen borgen dat uw gegevens goed beveiligd worden en niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik van en ongeautoriseerde toegang. Er zijn niet alleen technische maatregelen maar ook diverse organisatorische maatregelen genomen. Onder het laatste wordt verstaan dat alle informatie slechts gebruikt wordt door de personen die deze informatie ook daadwerkelijk nodig hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Alle genomen maatregelen worden periodiek geëvalueerd en indien nodig herijkt. 

Persoonsgegevens worden bewaard om onze werkzaamheden voor u uit te kunnen voeren. Daarna is het mogelijk dat uw gegevens worden bewaard om bijvoorbeeld te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Indien er gegevens worden bewaard zullen wij ook altijd ervoor zorgen dat deze goed beveiligd worden. Indien er geen redenen meer zijn om gegevens te bewaren worden deze zorgvuldig vernietigd. 

Automatische gegevensverzameling

Ten Brinke Group kan tijdens uw bezoek aan onze websites of het gebruik van mobiele apps ook informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u één van onze websites of apps bezoekt. In deze bestanden wordt informatie over uw website/app-bezoek bijgehouden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ten Brinke Group biedt de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen.

Wat zijn mijn rechten?

Op basis van de wet komen u een aantal rechten toe, te weten:

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Indien u van een hierboven genoemd recht gebruik wenst te maken kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Indien u van een hierboven genoemd recht gebruik wenst te maken kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Wij behouden ons het recht voor om smadelijke, lasterlijke en onrechtmatige berichten op internet en social media, evenals spam, te verwijderen voordat deze online is geplaatst. Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media, dan kunnen wij onderzoek doen naar de afzender. Indien wij in voorkomende gevallen aangifte zouden willen doen, kunnen wij ook voor dat doel onderzoek doen naar de afzender.

Wat kan ik doen als ik opmerkingen of vragen heb?

Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over onze privacyverklaring, stuurt u deze dan aan privacy@tenbrinke.com of schrijf ons op het volgende adres: Ten Brinke Group t.a.v de functionaris gegevensbescherming Postbus 36, 7050 AA Varsseveld.

Google Analytics 4 (GA 4)

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics 4 om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De software maakt gebruik van een pseudoniem gebruikersidentificatienummer dat geen unieke gegevens zoals namen of e-mailadressen bevat om analytische informatie aan een apparaat te kunnen koppelen. Wanneer individuele pagina's van onze website worden bezocht, worden onder andere de volgende gebeurtenissen vastgelegd:
1.1. welke inhoud is opgeroepen
1.2. hoe vaak inhoud is opgeroepen
1.3. hoe er met de inhoud is geïnteracteerd
1.4. welke zoektermen zijn gebruikt
1.5. tijdstip van gebruik en de duur ervan
1.6. bronnen van de gebruikers
1.7. technische informatie over de apparaten en browsers

Google Analytics 4 ontvangt en verwerkt gebruikersgegevens via domeinen en servers binnen de EU voordat het verkeer voor verwerking wordt doorgestuurd naar Analytics-servers. Het IP-adres van de gebruiker wordt niet geregistreerd of opgeslagen. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Het IP-adres dat wordt doorgegeven door de browser van de gebruiker wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=nl&ref_topic=2919631

De VS is geclassificeerd als een land waarvan het niveau van gegevensbescherming niet voldoet aan de normen in de Europese Unie. Er is ook geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie dat het niveau van gegevensbescherming in de VS als passend beoordeelt. Er bestaat een risico dat gegevens door Amerikaanse autoriteiten kunnen worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden en u niet over toereikende mogelijkheden tot beroep beschikt.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO en Art. 49 Abs. 1 a DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers stelt ons in staat het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de gegevens te analyseren zijn we in staat informatie over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website samen te stellen. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren.

4. Bewaartermijn

Bij Google Analytics 4 kan een bewaartermijn van maximaal 14 maanden worden ingesteld. https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl