Αποποίηση ευθυνών

Πολιτική προστασίας δεδομένων της Ten Brinke

I.  Όνομα και διεύθυνση του Υπευθύνου επεξεργασίας
Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εθνικών νομοθεσιών περί προστασίας δεδομένων των κρατών μελών, καθώς και άλλων κανονισμών για την προστασία των δεδομένων, είναι:

Ten Brinke Group B.V.
Burgemeester van der Zandestraat 21
7051 CS Varsseveld (NL)

Τηλέφωνο: +31 315 881 111

Email: info@tenbrinke.com
Web: www.tenbrinke.com

II. Όνομα και διεύθυνση του Επόπτη προστασίας των δεδομένων
Ο Επόπτης προστασίας των δεδομένων είναι:

Nienhaus Informationssysteme im Rheinland UG
Εκπροσωπούμενη από τον André Nienhaus
Roßmühle 23
46499 Hamminkeln (DE)
Tel: +49 2871 991 180.
E-Mail: info@n-inf.de
Website: www.n-inf.de

III. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων
1. Πεδίο εφαρμογής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Κατ’ αρχήν, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή μιας λειτουργικής ιστοσελίδας, καθώς και για την παροχή του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη ή σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατή η προηγούμενη συγκατάθεση και επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων από το νόμο.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Εφόσον αποκτάται η συγκατάθεση του Υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR).
Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είναι συμβαλλόμενο το Υποκείμενο των δεδομένων, νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του GDPR. Αυτό ισχύει και για τις επεξεργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των προ-συμβατικών ενεργειών.
Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης που υπέχει η εταιρεία μας, νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ του GDPR.
Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της εταιρείας μας ή τρίτου και εάν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του Υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερισχύουν των πρώτων, νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ. του GDPR.

3. Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης
Τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου δεδομένων θα διαγραφούν ή θα κλειδωθούν μόλις εκλείψει ο σκοπός της αποθήκευσης. Η αποθήκευση μπορεί να συνεχιστεί πέραν αυτού του ορίου, εάν αυτό προβλέπεται από τον Ευρωπαίο ή τον εθνικό νομοθέτη σε νομοθετικές, κανονιστικές ή άλλες διατάξεις στις οποίες υπόκειται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας. Κλείδωμα ή διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται επίσης όταν λήγει η καθοριζόμενη από τις ως άνω διατάξεις περίοδος διατήρησης, εκτός εάν υπάρχει αναγκαιότητα για συνέχιση της αποθήκευσης των δεδομένων για τη σύναψη ή την εκπλήρωση μιας σύμβασης.

IV. Παροχή του ιστοτόπου και δημιουργία αρχείων καταγραφής

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Κάθε φορά που προσπελάζεται ο ιστότοπός μας, το σύστημά μας συλλέγει αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες από το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη.

Εδώ συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα:

(1) Τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης
(2) Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
(3) Πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη
(4) Διεύθυνση IP
(5) Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
(6) Ιστοσελίδες από τις οποίες το σύστημα του χρήστη μεταβαίνει στον δικό μας ιστότοπο
(7) Ιστότοποι στους οποίους έχει πρόσβαση το σύστημα του χρήστη μέσω του ιστοτόπου μας

Τα δεδομένα αποθηκεύονται επίσης σε αρχεία καταγραφής του συστήματός μας. Αυτό δεν ισχύει για τις διευθύνσεις IP του χρήστη ή άλλα δεδομένα που επιτρέπουν την αντιστοίχιση των δεδομένων με κάποιον συγκεκριμένο χρήστη. Τα δεδομένα αυτά, μαζί με άλλα δεδομένα του χρήστη, δεν αποθηκεύονται.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
Η νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και των αρχείων καταγραφής είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP από το σύστημα είναι απαραίτητη για την παροχή του ιστοτόπου στον υπολογιστή του χρήστη. Για να γίνει αυτό, η διεύθυνση IP του χρήστη πρέπει να διατηρείται για όλη τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης.

Η αποθήκευση σε αρχεία καταγραφής γίνεται για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του ιστοτόπου. Επιπλέον, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου και για την εξασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής. Για το σκοπό αυτό, δεν γίνεται αξιολόγηση των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ.

Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Τα δεδομένα θα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Στην περίπτωση της συλλογής δεδομένων για την παροχή του ιστοτόπου, αυτό συμβαίνει όταν ολοκληρωθεί η εκάστοτε περίοδος σύνδεσης.

Στην περίπτωση της αποθήκευσης των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής, αυτό συμβαίνει μετά από το μέγιστο επτά ημέρες. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διευθύνσεις IP των χρηστών διαγράφονται ή αποξενώνονται, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχισή τους με τον συγκεκριμένο χρήστη.

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Η συλλογή δεδομένων για τον σκοπό της παροχής του ιστοτόπου και η αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα εναντίωσης εκ μέρους του χρήστη.

V. Χρήση cookies
1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet ή από το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύεται ένα cookie στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτό το cookie περιέχει μια χαρακτηριστική συμβολοσειρά που λειτουργεί ως μοναδικό αναγνωριστικό του προγράμματος περιήγησης όταν ανοίγει ξανά ο ιστότοπος.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη. Ορισμένα στοιχεία του ιστοτόπου μας απαιτούν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης του χρήστη, ακόμη και μετά από αλλαγή σελίδας. Αυτά είναι, για παράδειγμα, τα δεδομένα πρόσβασης για τις περιορισμένες περιοχές του ιστοτόπου μας που απαιτούν σύνδεση για να προσπελαστούν.

Χρησιμοποιούμε επίσης στον ιστότοπό μας cookies που επιτρέπουν την ανάλυση των συνηθειών περιήγησης των χρηστών. Τα δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται με τον τρόπο αυτό υποβάλλονται σε ψευδωνυμοποίηση με τα αρμόζοντα τεχνικά μέτρα. Έτσι, δεν είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχιση των δεδομένων με τον συγκεκριμένο χρήστη. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη χρήση cookies είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Σκοπός της χρήσης των τεχνικώς αναγκαίων cookies είναι να απλοποιηθεί η χρήση του ιστοτόπου για τους χρήστες. Χωρίς τη χρήση cookies, δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των λειτουργιών.
Τα δεδομένα που συλλέγονται από τεχνικώς μη αναγκαία cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών. Η χρήση αυτού του τύπου cookies εξυπηρετεί, επίσης, τον σκοπό της βελτίωσης της ποιότητας του ιστοτόπου μας και του περιεχομένου του. Έτσι μαθαίνουμε πως χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας και μπορούμε να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας.
Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης και δικαιώματα εναντίωσης και κατάργησης
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταδίδονται από αυτόν στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, οι χρήστες έχουν επίσης πλήρη έλεγχο στη χρήση των cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει ή να περιορίσει τη μετάδοση των cookies. Τα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει και αυτόματα. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα στον ιστότοπό μας, ενδεχομένως δεν είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση όλων των λειτουργιών του ιστοτόπου μας.

Η μετάδοση Flash cookies δεν μπορεί να απαγορευθεί από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, αλλά μόνο με την αλλαγή των ρυθμίσεων του Flash player.


VI. Επικοινωνία μέσω email
1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Στον ιστότοπό μας διατίθενται διευθύνσεις email με τις οποίες οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας όποτε το επιθυμούν.

Στην περίπτωση αυτή, αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που μεταδίδονται μέσω του email.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν γίνεται γνωστοποίηση των δεδομένων σε τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία της συνομιλίας ανάμεσα σε εμάς και τον χρήστη.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της αποστολής ενός email, είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR. Εάν η επικοινωνία μέσω email εξυπηρετεί τον σκοπό της σύναψης μιας σύμβασης, επιπλέον νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την επεξεργασία της επικοινωνίας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, υφίσταται και εδώ νόμιμο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Τα δεδομένα θα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Για τα προσωπικά δεδομένα που αντλούνται από το email σας, αυτό συμβαίνει όταν τερματίζεται η εκάστοτε συνομιλία με τον χρήστη. Η συνομιλία τερματίζεται όταν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι το σχετικό ζήτημα έχει αποσαφηνιστεί οριστικά.

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Ο χρήστης έχει πάντα τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο χρήστης επικοινωνήσει μαζί μας μέσω email, μπορεί να αντιταχθεί στην αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συζήτηση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Η απόσυρση της συγκατάθεσης και η εναντίωση ως προς την αποθήκευση μπορούν να γίνονται προφορικώς, εγγράφως ή με email.

Στην περίπτωση αυτή, θα διαγραφούν όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.

VII. Αναλύσεις web από το Google Analytics
1. Πεδίο εφαρμογής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Χρησιμοποιούμε το Google Analytics στον ιστότοπό μας, ώστε να αναλύουμε τη συμπεριφορά περιήγησης των χρηστών σε αυτόν. Το λογισμικό ορίζει ένα cookie στον υπολογιστή των χρηστών (για τα cookies, δείτε παραπάνω). Εάν καλούνται μεμονωμένες σελίδες του ιστοτόπου μας, αποθηκεύονται τα ακόλουθα δεδομένα:
(1) Δύο bytes της διεύθυνσης IP του συστήματος του χρήστη
(2) Η ιστοσελίδα που καλείται από τον χρήστη
(3) Ο ιστότοπος από τον οποίο ο χρήστης μετέβη στην καλούμενη ιστοσελίδα (παραπομπή)
(4) Οι υποσελίδες που καλούνται από την καλούμενη ιστοσελίδα
(5) Η διάρκεια διαμονής στην ιστοσελίδα
(6) Η συχνότητα κλήσης της ιστοσελίδας
Η Google χρησιμοποιεί cookies. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του διαδικτυακά παρεχόμενου περιεχομένου από τον χρήστη συνήθως μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Privacy-Shield (Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics μόνο με ενεργοποιημένη τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP του χρήστη συντέμνεται από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη-μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η διεύθυνση IP που μεταβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα που παρέχει η Google. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την αποθήκευση των cookies διαμορφώνοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αποτρέψουν τη συλλογή των δεδομένων που προκύπτουν από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτυακά παρεχόμενου περιεχομένου και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Google, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση του πρόσθετου του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων από την Google και τις δυνατότητες ρύθμισης και εναντίωσης θα βρείτε στις ιστοσελίδες της Google «Πώς χρησιμοποιεί η Google πληροφορίες από ιστότοπους ή εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας», «Διαφημίσεις», «Εξατομίκευση διαφημίσεων στον ιστό». Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας, ώστε να αξιολογεί τη χρήση του διαδικτυακά παρεχόμενου περιεχομένου μας από τους χρήστες και να καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του διαδικτυακά παρεχόμενου περιεχομένου, όπως επίσης και για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτυακά παρεχόμενου περιεχομένου μας και τη χρήση του διαδικτύου, σε εμάς. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να δημιουργούνται ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης των χρηστών από τα επεξεργαζόμενα δεδομένα.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας επιτρέπει να αναλύουμε τη συμπεριφορά περιήγησης των χρηστών μας. Με την ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων, είμαστε σε θέση να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των επιμέρους στοιχείων του ιστοτόπου μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε συνεχώς τον ιστότοπό μας και τη φιλικότητά του προς τον χρήστη.

Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR. Η ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP λαμβάνει επαρκώς υπόψη το συμφέρον των χρηστών για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Οι περίοδοι σύνδεσης και οι καμπάνιες σταματούν μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Από προεπιλογή, οι περίοδοι σύνδεσης λήγουν μετά την πάροδο 30 λεπτών χωρίς δραστηριότητα και οι καμπάνιες μετά από έξι μήνες. Το χρονικό όριο για τις καμπάνιες μπορεί να είναι το μέγιστο δύο έτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία των δεδομένων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.google.com/analytics/terms/de.html ή τη διεύθυνση https://policies.google.com/

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταδίδονται από αυτόν στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, οι χρήστες έχουν επίσης πλήρη έλεγχο στη χρήση των cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Τα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει και αυτόματα. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα στον ιστότοπό μας, ενδεχομένως δεν είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση όλων των λειτουργιών του ιστοτόπου μας.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να αποτρέψουν τη συλλογή των δεδομένων που προκύπτουν από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτυακά παρεχόμενου περιεχομένου και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Google, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση αυτού του πρόσθετου του προγράμματος περιήγησης.

Τα cookies άρσης συγκατάθεσης εμποδίζουν τη μελλοντική συλλογή δεδομένων του χρήστη κατά την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο. Προκειμένου να αποτρέψουν τη συλλογή δεδομένων από το Universal Analytics στις διάφορες συσκευές τους, οι χρήστες πρέπει να άρουν τη συγκατάθεσή τους (Opt-Out) σε όλα τα χρησιμοποιούμενα συστήματα.

VIII. Μάρκετινγκ και επαναληπτικό μάρκετινγκ από την Google
1. Πεδίο εφαρμογής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες μάρκετινγκ και επαναληπτικού μάρκετινγκ («Υπηρεσίες Google Marketing») της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Η Google έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Privacy-Shield (Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Οι υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google μας επιτρέπουν να προβάλλουμε στοχευμένες διαφημίσεις για τον ιστότοπό μας και στον ιστότοπό μας, ώστε να παρουσιάζουμε στους χρήστες μόνο διαφημίσεις που δυνητικά ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά τους. Εάν σε έναν χρήστη προβάλλονται π.χ. διαφημίσεις για προϊόντα για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον σε άλλους ιστότοπους, αυτό ονομάζεται επαναληπτικό μάρκετινγκ. Για τους σκοπούς αυτούς, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας και ιστοσελίδες άλλων όπου είναι ενεργές οι υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google, η Google εκτελεί απευθείας έναν κώδικα και ενσωματώνει στις ιστοσελίδες ετικέτες (επαναληπτικού) μάρκετινγκ (αόρατα γραφικά ή κώδικες, γνωστά και ως «Web Beacons»). Με τη βοήθειά τους, αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη ένα μεμονωμένο cookie, δηλ. ένα μικρό αρχείο (αντί για cookies, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν παρεμφερείς τεχνολογίες). Τα cookies μπορούν να ρυθμίζονται από διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων και από τους τομείς google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com ή googleadservices.com. Σε αυτό το αρχείο σημειώνεται ποιες ιστοσελίδες επισκέφθηκε ο χρήστης, ποιο περιεχόμενο του ενδιαφέρει και σε ποιο περιεχόμενο έκανε κλικ, καθώς και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, τις ιστοσελίδες παραπομπής, τον χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του διαδικτυακά παρεχόμενου περιεχομένου. Επίσης καταγράφεται η διεύθυνση IP του χρήστη, η οποία, στο πλαίσιο του Google Analytics, ενημερώνουμε ότι συντέμνεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφέρεται ολόκληρη σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συντέμνεται εκεί. Η διεύθυνση IP δεν συγχωνεύεται με δεδομένα του χρήστη από άλλο διαδικτυακά παρεχόμενο περιεχόμενο από την Google. Οι παραπάνω πληροφορίες μπορούν επίσης να συνδεθούν από πλευράς της Google με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές. Εάν ο χρήστης επισκέπτεται έπειτα άλλους ιστότοπους, ενδέχεται να του προβάλλονται εκεί διαφημίσεις προσαρμοσμένες σε αυτόν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του. Τα δεδομένα των χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία ψευδωνυμοποιημένα στο πλαίσιο των υπηρεσιών μάρκετινγκ της Google. Αυτό σημαίνει ότι η Google αποθηκεύει και επεξεργάζεται π.χ. όχι το όνομα ή τη διεύθυνση email των χρηστών, αλλά τα συναφή cookies δεδομένων που σχετίζονται με τα προφίλ των ψευδωνυμοποιημένων χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι από την πλευρά της Google, οι διαφημίσεις δεν διαχειρίζονται και εμφανίζονται για ένα συγκεκριμένα ταυτοποιημένο άτομο, αλλά για τον κάτοχο του εκάστοτε συγκεκριμένου cookie, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κάτοχος του cookie αυτού. Αυτό δεν ισχύει αν ένας χρήστης έχει ρητώς επιτρέψει στην Google να επεξεργάζεται τα δεδομένα του χωρίς αυτήν την ψευδωνυμοποίηση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τους χρήστες μέσω των Υπηρεσιών Google Marketing διαβιβάζονται στην Google και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ των υπηρεσιών μάρκετινγκ Google που χρησιμοποιούμε συγκαταλέγεται και το διαδικτυακό διαφημιστικό πρόγραμμα «Google AdWords». Στην περίπτωση του Google AdWords, κάθε διαφημιζόμενος λαμβάνει ένα διαφορετικό «cookie μετατροπής». Τα cookies δεν μπορούν να παρακολουθούνται μέσω των ιστότοπων των διαφημιζομένων του AdWords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για διαφημιζόμενους του AdWords που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών. Οι διαφημιζόμενοι του AdWords θα βλέπουν τον συνολικό αριθμό χρηστών που έχουν κάνει κλικ στη διαφήμισή τους και έχουν ανακατευθυνθεί σε μια σελίδα ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν πληροφορίες που ταυτοποιούν προσωπικά τους χρήστες. Μπορούμε να προσφέρουμε διαφημίσεις τρίτων με βάση την υπηρεσία μάρκετινγκ DoubleClick της Google. Το DoubleClick χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν στην Google και τους ιστότοπους συνδεδεμένων προσώπων αυτής να προβάλλουν διαφημίσεις βάσει των επισκέψεων των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο ή άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Μπορούμε να προσφέρουμε διαφημίσεις τρίτων με βάση την υπηρεσία μάρκετινγκ AdSense της Google. Το AdSense χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν στην Google και τους ιστότοπους συνδεδεμένων προσώπων αυτής να προβάλλουν διαφημίσεις βάσει των επισκέψεων των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο ή άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία «Google Optimizer». Το Google Optimizer μας επιτρέπει να κατανοήσουμε, στο πλαίσιο των λεγόμενων «Δοκιμών Α/Β», τον τρόπο με τον οποίο διάφορες αλλαγές επηρεάζουν έναν ιστότοπο (για παράδειγμα, αλλαγές στα πεδία εισαγωγής, τον σχεδιασμό κ.λπ.). Για αυτούς τους σκοπούς δοκιμών, αποθηκεύονται cookies στις συσκευές των χρηστών. Εδώ υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα του χρήστη. Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον «Διαχειριστή ετικετών Google» (Google Tag Manager), ώστε να ενσωματώσουμε και να διαχειριζόμαστε τις υπηρεσίες Google Analytics και Google Marketing στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google για σκοπούς μάρκετινγκ, επισκεφτείτε τη σελίδα «Επισκόπηση». Η δήλωση προστασίας δεδομένων της Google είναι διαθέσιμη εδώ.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Οι υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google μας δίνουν τη δυνατότητα να προβάλλουμε στοχευμένες διαφημίσεις για τον ιστότοπό μας και στον ιστότοπό μας, ώστε να παρουσιάζουμε στους χρήστες μόνο διαφημίσεις που δυνητικά ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά τους.

Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, τα δεδομένα καταγραφής που συλλέγει η Google ανωνυμοποιούνται, καθώς ένα μέρος της διεύθυνσης IP και των πληροφοριών των cookies διαγράφεται μετά από 9 ή 18 μήνες, αντίστοιχα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταδίδονται από αυτόν στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, οι χρήστες έχουν επίσης πλήρη έλεγχο στη χρήση των cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Τα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει και αυτόματα. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα στον ιστότοπό μας, ενδεχομένως δεν είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση όλων των λειτουργιών του ιστοτόπου μας.

Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων μέσω των υπηρεσιών μάρκετινγκ Google, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες ρύθμισης και άρσης συγκατάθεσης (Opt-Out) της Google.

IX. Google Maps
1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Χάρτες Google (API) από την Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Οι Χάρτες Google (Google Maps) είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία για την προβολή διαδραστικών (χερσαίων) χαρτών για την οπτική εμφάνιση γεωγραφικών πληροφοριών. Χρησιμοποιώντας αυτήν την υπηρεσία, προβάλλεται στους χρήστες η τοποθεσία μας ή τοποθεσία ενός συνεργαζόμενου / συνδεδεμένου προσώπου μας και διευκολύνεται η διαδρομή τους προς τον επιθυμητό προορισμό.
Μόλις επισκεφθείτε τις δευτερεύουσες σελίδες στις οποίες ενσωματώνονται οι χάρτες της λειτουργίας Google Maps, οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας (όπως η διεύθυνση IP) μεταδίδονται στους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Αυτό γίνεται ανεξάρτητα από το αν η Google παρέχει έναν λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου συνδέονται οι χρήστες ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Όταν οι χρήστες συνδεθούν στο Google, τα δεδομένα τους αντιστοιχίζονται απευθείας με τον λογαριασμό τους. Εάν οι χρήστες δεν θέλουν να συσχετιστούν με το προφίλ τους στην Google, θα πρέπει να αποσυνδεθούν προτού ενεργοποιήσουν το κουμπί. Η Google αποθηκεύει τα δεδομένα (ακόμη και για μη εγγεγραμμένους χρήστες) ως προφίλ χρήσης και τα αξιολογεί.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Σκοπός μας είναι να ενσωματώσουμε έναν δυναμικό χάρτη στον ιστότοπό μας. Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, τα δεδομένα καταγραφής που συλλέγει η Google ανωνυμοποιούνται, καθώς ένα μέρος της διεύθυνσης IP και των πληροφοριών των cookies διαγράφεται μετά από 9 ή 18 μήνες, αντίστοιχα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Εάν οι χρήστες διαφωνούν με τη μεταβίβαση των δεδομένων τους στην Google κατά τη χρήση των Google Maps, μπορούν να απενεργοποιήσουν πλήρως τη διαδικτυακή υπηρεσία Maps, απενεργοποιώντας τη χρήση του JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης. Στην περίπτωση αυτή, οι Χάρτες Google (Google Maps) και ο χάρτης που εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

X. Γραμματοσειρές Google
1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Ο ιστότοπός μας, για τη συνεπή εμφάνιση γραμματοσειρών, χρησιμοποιεί τις λεγόμενες διαδικτυακές γραμματοσειρές που παρέχονται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες διαδικτυακές γραμματοσειρές στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης, για την σωστή εμφάνιση κειμένων και γραμματοσειρών.

Η Google έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Privacy-Shield (Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Για να το κάνετε αυτό, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε πρέπει να συνδεθεί στους διακομιστές της Google. Ως αποτέλεσμα, η Google μαθαίνει ότι ο ιστότοπός μας προσπελάζεται μέσω της διεύθυνσης IP σας.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η χρήση των γραμματοσειρών Google Web γίνεται προς το συμφέρον μιας συνεπούς και ελκυστικής παρουσίασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, τα δεδομένα καταγραφής που συλλέγει η Google ανωνυμοποιούνται, καθώς ένα μέρος της διεύθυνσης IP και των πληροφοριών των cookies διαγράφεται μετά από 9 ή 18 μήνες, αντίστοιχα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Εάν οι χρήστες διαφωνούν με τη μεταβίβαση των δεδομένων τους στην Google κατά τη χρήση των γραμματοσειρών Google, μπορούν να απενεργοποιήσουν πλήρως τη διαδικτυακή υπηρεσία της Google, απενεργοποιώντας τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης. Έπειτα, οι γραμματοσειρές Google δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές γραμματοσειρές Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://developers.google.com/fonts/faq και τη Δήλωση προστασίας δεδομένων της Google: https://www.google.com/policies/privacy/

XI. Google+
1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε το κουμπί «+1» στο κοινωνικό δίκτυο Google Plus που διαχειρίζεται η Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες («Google»). Το κουμπί αναγνωρίζεται από το σύμβολο «+1» σε λευκό ή έγχρωμο φόντο.
Όταν ο πελάτης πιέσει το κουμπί «+1», ο browser του πελάτη δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές της Google. Το περιεχόμενο του κουμπιού «+1» μεταδίδεται από την Google απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης του πελάτη και ενσωματώνεται από αυτό στον ιστότοπο. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο ως προς την έκταση των δεδομένων που συλλέγει η Google από το κουμπί αυτό.

Η Google έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Privacy-Shield (Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η χρήση του Google+ γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τον επισκέπτη. Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, τα δεδομένα καταγραφής που συλλέγει η Google ανωνυμοποιούνται, καθώς ένα μέρος της διεύθυνσης IP και των πληροφοριών των cookies διαγράφεται μετά από 9 ή 18 μήνες, αντίστοιχα.

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Εάν οι χρήστες διαφωνούν με τη μεταβίβαση των δεδομένων τους στην Google όταν χρησιμοποιούν το Google+, μπορούν να αποσυνδεθούν από το google + προτού χρησιμοποιήσουν τη σελίδα μας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές γραμματοσειρές Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://developers.google.com/fonts/faq και τη Δήλωση προστασίας δεδομένων της Google: https://www.google.com/policies/privacy/

XII. twitter
1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Twitter. Αυτά τα χαρακτηριστικά παρέχονται από την Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας το Twitter και τη λειτουργία "Re-Tweet", οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Twitter και κοινοποιούνται σε άλλους χρήστες. Αυτά τα δεδομένα μεταδίδονται επίσης στην Twitter.

Επισημαίνουμε ότι ως πάροχος των σελίδων δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταφερόμενων δεδομένων και τους τρόπους χρήσης τους από την Twitter. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων του Twitter στη διεύθυνση:
Η Google έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Privacy-Shield (Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η χρήση του Google+ γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τον επισκέπτη. Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Η διάρκεια της αποθήκευσης δεν μας είναι γνωστή.

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Εάν οι χρήστες διαφωνούν με τη μεταβίβαση των δεδομένων τους στην Twitter όταν χρησιμοποιούν το Twitter, μπορούν να αποσυνδεθούν από το Twitter προτού χρησιμοποιήσουν τη σελίδα μας.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση
https://twitter.com/login?redirect_after_login=%2Faccount%2Fsettings%2F%3Fagent%3D250100010019

XIII. linkedIN
1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε πρόσθετα από το Δίκτυο LinkedIn της LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («LinkedIn»). Τα πρόσθετα του LinkedIn αναγνωρίζονται από το λογότυπο του LinkedIn ή από το κουμπί Κοινοποίησης («Empfehlen» - Σύσταση) σε αυτόν τον ιστότοπο. Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, το πρόσθετο δημιουργεί μια άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή της LinkedIn. Έτσι, η LinkedIn λαμβάνει την πληροφορία, ότι έχετε επισκεφτεί αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Κοινοποίησης του LinkedIn ενώ είστε συνδεδεμένοι στον προσωπικό σας λογαριασμό στο LinkedIn, μπορείτε να συνδέσετε τα περιεχόμενα αυτού του ιστοτόπου με το προφίλ σας στο LinkedIn. Αυτό επιτρέπει στη LinkedIn να συσχετίσει την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο με τον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η χρήση του LinkedIn γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τον επισκέπτη και τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας μας. Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Η διάρκεια της αποθήκευσης δεν μας είναι γνωστή.

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Εάν είστε μέλος του LinkedIn και δεν θέλετε το LinkedIn να συνδέει τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας με τα αποθηκευμένα δεδομένα του λογαριασμού σας στο LinkedIn, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το LinkedIn προτού επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων από την πλατφόρμα ή τα πρόσθετα μπορείτε να βρείτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

XIV. Πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης Facebook
1. Πεδίο εφαρμογής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Χρησιμοποιούμε πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης («Πρόσθετα») του κοινωνικού δικτύου facebook.com, η λειτουργία του οποίου ελέγχεται από την Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία ( «Facebook»). Τα πρόσθετα μπορούν να απεικονίζουν στοιχεία αλληλεπίδρασης ή περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, γραφικά ή κείμενο) και είναι αναγνωρίσιμα από ένα από τα λογότυπα του Facebook (λευκό «f» σε μπλε πλακάκι, «Μου αρέσει»/«Like»/σύμβολο σηκωμένου αντίχειρα ) ή σημειώνονται με την προσθήκη «πρόσθετο κοινωνικής δικτύωσης Facebook». Η λίστα και η εμφάνιση των προσθέτων κοινωνικής δικτύωσης του Facebook μπορούν να προβληθούν εδώ. Τα πρόσθετα δεν θα ενεργοποιηθούν έως ότου κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Εάν τα κουμπιά είναι γκρίζα, τα πρόσθετα είναι ανενεργά. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε τα πρόσθετα για μία φορά ή οριστικά. Η Facebook έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Privacy-Shield (Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Όταν ένας χρήστης ζητά μια λειτουργία του ιστοτόπου που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, η συσκευή του θα συνδεθεί άμεσα με τους διακομιστές της Facebook. Το περιεχόμενο του προσθέτου μεταδίδεται από την Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και ενσωματώνεται από αυτό στον ιστότοπο. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να δημιουργούνται προφίλ χρήσης των χρηστών από τα επεξεργαζόμενα δεδομένα. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο ως προς την έκταση των δεδομένων που συλλέγει η Facebook με τη βοήθεια αυτού του Προσθέτου και ενημερώνει τον χρήστη ανάλογα με τις γνώσεις μας. Με την ενσωμάτωση των προσθέτων, η Facebook λαμβάνει την πληροφορία, ότι ένας χρήστης έχει καλέσει προς εμφάνιση την αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας. Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο Facebook, η Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη με τον λογαριασμό του στο Facebook. Όταν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα Πρόσθετα, για παράδειγμα, πατούν το κουμπί Like (Μου αρέσει) ή προσθέτουν ένα σχόλιο, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται απευθείας από τη συσκευή σας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Εάν ένας χρήστης δεν είναι μέλος του Facebook, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα η Facebook να μάθει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP του. Σύμφωνα με την Facebook, στη Γερμανία αποθηκεύονται μόνο ανωνυμοποιημένες διευθύνσεις IP. Ο σκοπός και η έκταση της συλλογής δεδομένων και της περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων από τη Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, αναλύονται στην Πολιτική δεδομένων του Facebook.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης Facebook μας δείχνουν τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών, ώστε να τους προβάλλουμε στον ιστότοπό μας στοχευμένες διαφημίσεις και να τους προτείνουμε μόνο προσφορές που δυνητικά ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά τους.
Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Κατά δική της δήλωση, η Facebook αποθηκεύει για περίοδο 90 ημερών την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, τη συγκεκριμένη διεύθυνση Internet στην οποία βρίσκεται το πρόσθετο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και άλλα τεχνικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, για την περαιτέρω βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του Facebook. Μετά την πάροδο 90 ημερών, τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται, ώστε να μην μπορούν πλέον να συνδέονται με συγκεκριμένους χρήστες.


5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Εάν ένας χρήστης είναι μέλος του Facebook και δεν θέλει η Facebook να συλλέγει δεδομένα για αυτόν μέσω αυτής του ιστοτόπου μας και να τα συσχετίζει με τα δεδομένα του που είναι αποθηκευμένα στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθεί από το Facebook και να διαγράψει τα cookies προτού χρησιμοποιήσει τον ιστότοπό μας. Άλλες ρυθμίσεις και αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς είναι δυνατές στις ρυθμίσεις προφίλ Ρυθμίσεις προφίλ του Facebook ή μέσω του ιστοτόπου των ΗΠΑ ή των ευρωπαϊκών ιστοτόπων. Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται ανεξαρτήτως πλατφόρμας, δηλ. υιοθετούνται για όλες τις συσκευές, όπως οι επιτραπέζιοι υπολογιστές ή οι κινητές συσκευές.


XV. Υπηρεσίες Facebook Custom Audiences και Facebook Marketing
1. Πεδίο εφαρμογής επεξεργασίας δεδομένων
Χρησιμοποιούμε το λεγόμενο «εικονοστοιχείο του Facebook», του κοινωνικού δικτύου Facebook, του οποίου η λειτουργία ελέγχεται από την Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ, ή, εάν βρίσκεστε στην ΕΕ, από την Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία («Facebook»). Η Facebook έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Privacy-Shield (Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου Facebook, αφενός η Facebook έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας ως ομάδα-στόχο για την προβολή διαφημίσεων («διαφημίσεις Facebook»). Το εικονοστοιχείο του Facebook συνδέεται άμεσα με το Facebook όταν καλείται από τις ιστοσελίδες μας και μπορεί να αποθηκεύει στη συσκευή του χρήστη το λεγόμενο cookie, ένα μικρό αρχείο πληροφοριών. Εάν οι χρήστες συνδεθούν στη συνέχεια στο Facebook ή επισκέπτονται το Facebook σε συνδεδεμένη κατάσταση, η επίσκεψη στον ιστότοπό μας καταγράφεται στο προφίλ τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τους χρήστες είναι ανώνυμα για εμάς, επομένως δεν μας παρέχουν συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Facebook, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Facebook, καθώς και για δικές του έρευνες αγοράς και διαφημιστικούς σκοπούς. Σε περίπτωση που πρέπει να αποστείλουμε δεδομένα στο Facebook για σκοπούς σύγκρισης, αυτά θα κρυπτογραφηθούν τοπικά στο πρόγραμμα περιήγησης και στη συνέχεια θα σταλούν στο Facebook μέσω ασφαλούς σύνδεσης https. Αυτό γίνεται αποκλειστικά με σκοπό τη δημιουργία μιας σύγκρισης με τα αντίστοιχα δεδομένα που κρυπτογραφούνται από το Facebook. Η επεξεργασία των δεδομένων από το Facebook αποτελεί μέρος της πολιτικής χρήσης των δεδομένων του Facebook. Ως εκ τούτου, γενικές σημειώσεις σχετικά με την παρουσίαση των διαφημίσεων Facebook, στην Πολιτική δεδομένων του Facebook. Ειδικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το εικονοστοιχείο Facebook και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μπορείτε να βρείτε στην Ενότητα βοήθειας του Facebook.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Χρησιμοποιούμε τα εικονοστοιχεία Facebook ώστε οι δικές μας διαφημίσεις Facebook να προβάλλονται μόνο σε χρήστες του Facebook που έχουν δείξει ενδιαφέρον για το διαδικτυακά παρεχόμενο περιεχόμενό μας ή διαθέτουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέροντα για συγκεκριμένα θέματα ή προϊόντα με βάση τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται) που μεταδίδουμε στο Facebook (τα λεγόμενα «Custom Audiences» - Προσαρμοσμένα Κοινά). Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου Facebook, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας στο Facebook είναι σύμφωνες με το δυνητικό ενδιαφέρον των χρηστών και δεν είναι ενοχλητικές. Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου του Facebook, μπορούμε να κατανοήσουμε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων του Facebook για σκοπούς στατιστικής και ερευνών αγοράς, που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε εάν οι χρήστες, μετά το κλικ σε μια διαφήμιση Facebook μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα μας (πρόκειται για τη λεγόμενη «Μετατροπή» - Conversion)

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Κατά δική της δήλωση, η Facebook αποθηκεύει για περίοδο 90 ημερών την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, τη συγκεκριμένη διεύθυνση Internet στην οποία βρίσκεται το πρόσθετο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και άλλα τεχνικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, για την περαιτέρω βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του Facebook. Μετά την πάροδο 90 ημερών, τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται, ώστε να μην μπορούν πλέον να συνδέονται με εσάς.

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Οι χρήστες ενδέχεται να αντιταχθούν στη δημιουργία από το εικονοστοιχείο Facebook και τη χρήση των δεδομένων για την προβολή διαφημίσεων στο Facebook. Για να ρυθμίσετε ποιοι τύποι διαφημίσεων θα εμφανίζονται στο Facebook, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα με δυνατότητα Facebook και εκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες για τις ρυθμίσεις των διαφημίσεων βάσει της χρήσης. Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται ανεξαρτήτως πλατφόρμας, δηλ. υιοθετούνται για όλες τις συσκευές, όπως οι επιτραπέζιοι υπολογιστές ή οι κινητές συσκευές. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αντιταχθούν στη χρήση των cookies που χρησιμοποιούνται για σκοπούς μέτρησης και διαφήμισης μέσω της σελίδας απενεργοποίησης της πρωτοβουλίας Network Advertising Initiative και επιπροσθέτως μέσω του ιστοτόπου των ΗΠΑ ή των ευρωπαϊκών ιστοτόπων.

XVI. Δικαιώματα του Υποκειμένου των δεδομένων
Εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα των χρηστών, κατά την έννοια του Κανονισμού GDPR και οι χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι του Υπεύθυνου επεξεργασίας, η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματά τους, όχι μόνο τα δικαιώματα που απορρέουν από τη χρήση των υπηρεσιών μας:

1. Δικαίωμα ενημέρωσης
Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας να επιβεβαιώσει εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.

Εάν υπάρχει τέτοια επεξεργασία, οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας πληροφορίες για τα ακόλουθα:

(1) τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
(2)  τις κατηγορίες των επεξεργαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(3)  τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή εξακολουθούν να γνωστοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν
(4) την προβλεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων ή, εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης·
(5) την ύπαρξη του δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασία από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας ή του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία αυτή
(6) την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή
(7) όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή των δεδομένων, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το Υποκείμενο των δεδομένων
(8) την ύπαρξη μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του GDPR και - τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις - σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα εμπλεκόμενα συστήματα λογικής, καθώς και την έκταση και το επιθυμητό αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής για το Υποκείμενο των δεδομένων.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν μεταφέρονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Εν προκειμένω, μπορούν να απαιτήσουν την παροχή των κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 46 του GDPR σε σχέση με τη μεταφορά.

2. Δικαίωμα διόρθωσης
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης έναντι του Υπεύθυνου επεξεργασίας, εφόσον τα επεξεργαζόμενα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν είναι λανθασμένα ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος πρέπει να προβεί στη διόρθωση χωρίς καθυστέρηση.

3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, υπό τους ακόλουθους όρους:
(1) αν οι χρήστες αρνούνται την ακρίβεια των προσωπικών τους δεδομένων για μια χρονική περίοδο που επιτρέπει στον Υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων
(2)  αν η επεξεργασία είναι παράνομη και οι χρήστες απορρίπτουν τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ’ αυτού απαιτούν τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων
(3)  ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον α δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, ωστόσο οι χρήστες τα χρειάζονται για σκοπούς αναγνώρισης, άσκησης ή υπεράσπισης δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, ή
(4)  αν ο χρήστης έχει προβάλει την εναντίωση του ως προς την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί κατά πόσον τα έννομα συμφέροντα του Υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν των εννόμων συμφερόντων του χρήστη.

Εφόσον η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με έναν χρήστη έχει περιοριστεί, τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή του ή για σκοπούς αναγνώρισης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.
Εάν ο περιορισμός της επεξεργασίας αρθεί σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, οι χρήστες θα ενημερωθούν από τον Υπεύθυνο επεξεργασία πριν από την άρση του περιορισμού.

4. Δικαίωμα διαγραφής
a) Υποχρέωση διαγραφής
Οι χρήστες μπορούν να απαιτήσουν από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράψει χωρίς καθυστέρηση τις προσωπικές τους πληροφορίες και ο Υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διαγράψει αμέσως τις πληροφορίες αυτές εάν συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιστάσεις:
(1) Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους χρήστες δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν άλλως σε επεξεργασία.
(2)  Οι χρήστες ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους, στην οποία βασιζόταν η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο α ή με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α του GDPR και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
(3)  Οι χρήστες εναντιώνονται βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 του GDPR ως προς την επεξεργασία και δεν υπάρχουν προηγουμένως δικαιολογημένοι λόγοι για την επεξεργασία, ή εναντιώνονται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR ως προς την επεξεργασία.
(4) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους χρήστες έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία.
(5)  Η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τον χρήστη πρέπει να εκπληρώνει νομική υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή τη νομοθεσία των κρατών μελών στην οποία υπόκειται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας.
(6) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τους χρήστες συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR.
b) Πληροφορίες προς τρίτους
Εάν ο Υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες και είναι υποχρεωμένος να τα διαγράψει σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του GDPR, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, και λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες δαπάνες τεχνολογίας και υλοποίησης, για να ενημερώσει τον Επόπτη προστασίας των δεδομένων ότι εσείς, ως Υποκείμενο των δεδομένων, έχετε ζητήσει τη διαγραφή όλων των συνδέσμων προς αυτά τα προσωπικά δεδομένα ή των αντιγράφων ή αντιτύπων των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.
c) Εξαιρέσεις
Το δικαίωμα διαγραφής δεν υφίσταται εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη
(1) για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και της ενημέρωσης
(2) για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που απαιτεί επεξεργασία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών, όπου υπόκειται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας ή για τη διασφάλιση της υλοποίησης μια εργασίας που είναι δημοσίου συμφέροντος ή πραγματοποιείται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, που έχει εκχωρηθεί στον Υπεύθυνο επεξεργασίας
(3) για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο η και θ και το άρθρο 9 παράγραφος 3 του GDPR
(4) για σκοπούς αρχειοθέτησης δημόσιου ενδιαφέροντος, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του GDPR, στον βαθμό που το δικαίωμα που αναφέρεται στο στοιχείο α) ενδέχεται να καταστήσει αδύνατο ή να επηρεάσει σοβαρά την επίτευξη των στόχων αυτής της επεξεργασίας ή
(5) για την αναγνώριση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

5. Δικαίωμα ενημέρωσης
Εάν οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν, να διαγράψουν ή να περιορίσουν την επεξεργασία έναντι του Υπεύθυνου επεξεργασίας, ο τελευταίος υποχρεούται να ειδοποιήσει όλους τους παραλήπτες στους οποίους είχαν κοινοποιηθεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτών, σχετικά με τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασία τους, εκτός εάν κάτι τέτοιοι συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, έναντι του Υπεύθυνου επεξεργασίας, να ενημερώνονται σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες.

6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και παρέχονται στον Υπεύθυνο επεξεργασίας, σε μια δομημένη, συμβατή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Επιπλέον, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν τα δεδομένα αυτά σε άλλο Υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς παρακώλυση από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι
(1) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α του GDPR ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α του GDPR ή σε μια σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του GDPR και
(2) η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
Κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος, οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να διαβιβάζουν απευθείας τα προσωπικά στοιχεία που τους αφορούν από έναν Υπεύθυνο επεξεργασίας σε έναν άλλο, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Τούτο δεν θίγει τις ελευθερίες και τα δικαιώματα άλλων προσώπων.
Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο επεξεργασίας.

7. Δικαίωμα εναντίωσης
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, για λόγους ιδιαίτερης κατάστασης, να αντιταχθούν ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ε. ή στ. του GDPR. Τούτο ισχύει και για την ανάλυση προφίλ με βάση αυτές τις διατάξεις.
Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες, εκτός αν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών ή αν η επεξεργασία αποσκοπεί στην αναγνώριση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Εάν τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τους χρήστες υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν για τους σκοπούς αυτού του μάρκετινγκ. Τούτο ισχύει και για την ανάλυση προφίλ στον βαθμό που συνδέεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ.
Εάν οι χρήστες αντιτίθενται στην επεξεργασία για λόγους άμεσου μάρκετινγκ, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.
Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, να ασκήσουν το δικαίωμά τους να αντιταχθούν μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές, ανεξάρτητα από την οδηγία 2002/58 / ΕΚ.

8. Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης περί προστασίας δεδομένων
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλούν τη δήλωση συγκατάθεσής τους περί προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.

9. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία - συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ - η οποία έχει νομική ισχύ για αυτούς ή, κατά παρόμοιο τρόπο, τους επηρεάζει σημαντικά. Αυτό δεν ισχύει αν η απόφαση
(1) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ αυτών και του Υπεύθυνου επεξεργασίας,
(2) επιτρέπεται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή των κρατών μελών στην οποία υπάγεται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας και εφόσον η νομοθεσία αυτή περιέχει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του ή
(3) με τη ρητή συγκατάθεσή τους.
Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτές δεν πρέπει να βασίζονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του GDPR, εκτός εάν δεν εφαρμόζεται το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α του GDPR και έχουν ληφθεί εύλογα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών καθώς και των νόμιμων συμφερόντων τους.
Όσον αφορά τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις (1) και (3) ανωτέρω, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων,ι των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του δικαιώματος παρέμβασης προσώπου από πλευράς του Υπεύθυνου επεξεργασίας, για να εκφράσει τη δική του θέση και να ακούσει την αμφισβήτηση της απόφασης.

10. Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή
Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή δικαστικού ενδίκου μέσου, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της κατοικίας, του τόπου εργασίας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εφόσον θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν παραβαίνει τις διατάξεις του GDPR.
Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για το καθεστώς και τα αποτελέσματα της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άσκησης ένδικης προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78 του GDPR.

Αποποίηση ευθυνών

Πολιτική προστασίας δεδομένων της Ten Brinke

I. Name and address of the Person Responsible

The controller in accordance with the General Data Protection Regulation and other national data protection laws of the Member States as well as other data protection regulations is:

Ten Brinke Group B.V.
Burgemeester van der Zandestraat 21
7051 CS Varsseveld (NL)
Telephone: +31 315 881 111

E-Mail: info@tenbrinke.com
Website: www.tenbrinke.com

II. Name and address of the Privacy Officer

The privacy officer of the responsible party is:
Nienhaus Information Systems in Rheinland UG
Represented by André Nienhaus
Roßmühle 23
46499 Hamminkeln
Tel: +49 2871 991 180.
E-Mail: info@n-inf.de
Website: www.n-inf.de

III. General Information about Data Processing
1. Scope of the Personal Data Processing

We collect and utilise your personal data only insofar as this is necessary for the provision of our content, services, and an operational website. The processing of personal data takes place only with the consent of the user or in those cases in which prior consent cannot be obtained for practical reasons and the processing of the data is permitted by legal regulations.

2. Legal Basis for Processing of Personal Data

Insofar as we obtain the consent of the data subject for the processing of personal data, Art. 6 para. 1 lit. a EU General Data Protection Regulation (GDPR) serves as the legal basis.

In the processing of personal data required for the performance of a contract to which the data subject is a party, Art. 6 para. 1 lit. b GDPR serves as the legal basis. This also applies to processing operations that are necessary to carry out pre-contractual measures. Insofar as the processing of personal data is required to fulfil a legal obligation to which our company is subject, Art. 6 para. 1 lit. c GDPR serves as the legal basis.

In the event that the vital interests of the data subject or another natural person require the processing of personal data, Art. 6 para. 1 lit. d GDPR serves as the legal basis.

If processing is necessary to safeguard a legitimate interest of our company or a third party and if the interests, fundamental rights and freedoms of the data subject do not outweigh the first-mentioned interest, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR serves as the legal basis for processing.

3. Deletion of Data and Storage Time

The personal data of the person concerned will be deleted or blocked as soon as the purpose of storage ceases to apply. Furthermore, data may be stored if this has been provided by the European or national legislator in EU regulations, laws or other provisions to which the person responsible is subject. The data will also be blocked or deleted if a storage period prescribed by the aforementioned standards expires unless there is a need for further storage of the data for the conclusion or fulfilment of a contract.

IV. Provision of the Website and Creation of Logfiles
1. Description and Scope of Data Processing

Every time someone visits our website, our system automatically collects data and information from the computer system of the calling computer.

The following data is collected:
1.1. Browser type and version
1.2. Operating system used
1.3. Internet service provider of the user
1.4. IP address
1.5. Date and time of access
1.6. Websites from which the user's system reached the lower webpage
1.7. Websites that you access from links on our website

The data is also stored in the log files of our system. Not affected by this are the IP addresses of the user or other data that enable the assignment of the data to a user. This data is not stored together with other personal data of the user.

2. Legal Basis for the Data Processing

The legal basis for the temporary storage of data and log files is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

3. Purpose of the Data Processing

The temporary storage of the IP address by the system is necessary to enable the delivery of the website to your computer. To this end, your IP address must remain stored for the duration of the session.

The data is stored in log files to ensure the website's functionality. The data is also used to optimise the website and to ensure the security of our information technology systems. We do not evaluate this data for any marketing purposes.

For these purposes, our legitimate interest in data processing is based on Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

4. Duration of Storage

The data will be deleted as soon as it is no longer required to achieve the purpose for which it was collected. In the case the data was collected in order to provide the website, it will be deleted once you end your session on our site.

Should any data be stored in log files, this will be deleted within seven days at the latest. Thus, it may be retained for a longer period. In this case, your IP addresses will be deleted or distorted so that the system can no longer identify you as the client accessing the site.

5. Possibility of Opposition and Elimination

The collection of data for the provision of the website and the storage of data in log files is absolutely necessary for the operation of the website. Consequently, the user has no option to object to its collection.

V. Use of Cookies
1. Description and Scope of Data Processing

Our website uses cookies. Cookies are text files that are stored on or by your internet browser. If you visit a website, a cookie may be stored on your operating system. This cookie contains a distinctive character string that enables the unique identification of the browser when the website is accessed again.

We use cookies to make our website more user-friendly. Some elements of our website require that the requesting browser be identifiable even after changing pages. These are, for example, the access data for closed areas of our website that require a log-in.

We also use cookies on our website to analyse users' web surfing behaviour. When accessing our website, you will be informed of the use of cookies for analytical purposes and your consent requested before processing any personal data in this context. Reference is also made to this Data Protection Declaration, in this context.

2. Legal Basis for the Data Processing

The legal basis for processing personal data is Art. 6 para. 1 lit.  c, Art. 6 para. 1 lit. a and Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

3. Purpose of the Data Processing

The purpose of using technically essential cookies is to simplify the use of websites for users. Not all functions can be offered without the use of cookies. The data collected by technically unnecessary cookies are used to improve the quality of our website and content. Therefore, we learn how the website is used and enables us to constantly optimise our offer.

For these purposes, our legitimate interest also lies in the processing of personal data according to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

4. Duration of Storage, Possibility of Opposition and Elimination

Cookies are stored on the user's computer and transmitted to our site by the user. Therefore, users have full control over the use of cookies. By changing the settings in your internet browser, you can disable or restrict the transmission of cookies. Cookies that have already been stored can be deleted at any time. This can also be done automatically. If cookies for our website are deactivated, it is possible that you will no longer be able to use all of its features.
The transmission of Flash cookies cannot be prevented via browser settings. Rather, you must change the Flash Player settings.

VI. Consent Management through Usercentrics
1. Scope of the Personal Data Processing

We use the Usercentrics Consent Management Platform as a consent management tool in order to obtain and record all necessary consents from users of our website, for example for the analytics activities on our website.

The Usercentrics platform collects log file and consent data using JavaScript. This JavaScript makes it possible to inform the user about his consent to certain tags on our website and to obtain, manage, and document this.

The following data are processed:
1.1. Agreement data (so-called consent data, namely anonymized logbook data, consent ID, processor ID, controller ID, consent status, timestamp)
1.2. Data of the used devices (so-called device data, including abbreviated IP addresses, device information, timestamp)
1.3. User data (so-called user data, including email address, ID, browser information, setting IDs, changelog)

The ConsentID (contains the above-mentioned data), the consent status including time stamp are stored in the local memory of the browser of the visitor to our website and at the same time on the cloud servers used. Further processing only takes place if you submit a request for information or if you revoke your consent. In this case, the person responsible (that's us) is provided with the relevant information in a compact data format in an easily readable text form for the purpose of data exchange.

No user information is stored for the statistics on the use of the consent given or not. Only the frequency and location of the clicks are saved. The personal data is stored on a Google Cloud server based in the EU (Brussels, Frankfurt am Main).

2. Purpose of Data Processing

The purpose of the data processing is the analysis and management of the consents granted in order to meet our obligation of GDPR-compliant consent management. The use of Usercentrics serves the purpose of proofing granted and not granted consents as well as their administration. These purposes also include our legitimate interest in data processing in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

3. Legal Basis for the Data Processing

The legal basis for processing personal data is Art. 6 para. 1 lit. c and Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

4. Duration of Storage

The data will be deleted as soon as it is no longer needed for our purposes. The associated cookie has a duration of 60 days. On the one hand, the storage is based on our accountability in accordance with Art. 5 para. 2 GDPR. This obliges to comply with the processing of personal data according to the General Data Protection Regulation. The revocation receipt of a previously given consent will be kept in accordance with § 195 BGB. Claims against those responsible are subject to the regular statute of limitations according to § 195 BGB. This limitation period begins at the end of the year in which the claim arose (§ 199 BGB). As a result, the three-year limitation period begins at the end of 31.12. of the year in which you revoked your consent and ends three years later on 31.12, at 12.00pm.

5. Right Possibility of Opposition and Elimination

The function can be switched on and off in our "Privacy Settings" by ticking the checkbox.

VII. Newsletter dispatch via CleverReach
1. Scope of Personal Data Processing

Our e-mail newsletters are distributed via the technical service provider CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede ("CleverReach"), to whom we pass on the data provided by the user when registering for the newsletter. The data you provide (e.g. your email address) in order to subscribe to our newsletter will be stored on CleverReach servers in Germany.

CleverReach uses this information to send and statistically analyse the newsletter on our behalf. For the analysis, the emails sent contain so-called web beacons or tracking pixels, these are one-pixel files, which are stored on our website. This allows us to determine if a newsletter message has been opened and which links, if any, you clicked on. In addition, so-called "conversion tracking" can be used to analyse whether a pre-defined action has taken place after a link in the newsletter has been clicked. Technical information (e.g. time of access, IP address, browser type and operating system) is collected as well. The data are collected using only pseudonyms and are not linked to any further personal data of yours; direct association with information related to your personal identity is impossible. This data is used exclusively for statistical analysis of newsletter campaigns. The results of these analyses can be used to ensure that the content of future newsletters matches the interests of the recipients better

2. Legal Basis for Processing of Personal Data

The legal basis for processing the personal data of users is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

3. Purpose of the Data Processing

The passing on of the personal data of the users enables us to use a promotionally effective, secure and user-friendly newsletter system, which can be optimised.

For these purposes, we have a legitimate interest in data processing is based on Art. 6 Abs. 1 lit. f GDPR by anonymising the IP address, users' interest in protecting their personal data is sufficiently taken into account.

4. Duration of Storage

As shown above, the IP address is anonymised as soon as possible. Any other use, combination with other data or disclosure to third parties will not take place.

5. Possibility of Opposition and Elimination

You can object to the data processing described above at any time by unsubscribing from the newsletter.

VIII. Newsletter
1. Description and Scope of Data Processing

You can subscribe to a free newsletter on our website. When registering, the data from the input mask are transmitted to us, at least the following information:
1.1. Salutation
1.2. First name
1.3. Surname
1.4. E-mail address

The following data is also stored at the time the message is sent:
1.5. IP address of the user
1.6. Date and time of registration

For the processing, the consent of the user is obtained during the registration process and reference is made to this data protection declaration, which also contains the specific consent text below.

In connection with the data processing for the dispatch of newsletters, the data is not passed on to third parties. The data will be used exclusively for sending the newsletter.

2. Legal Basis for the Data Processing

The legal basis for the processing of personal data after registering for the newsletter is the art. 6 Para. 1 lit. a GDPR.

3. Purpose of the Data Processing

The purpose of collecting the user's data is to deliver the newsletter. The processing of other personal data during the sending process is done for the purpose of preventing the abuse of the contact form and ensuring the security of our information technology systems.

4. Duration of Storage

The data will be deleted as soon as it is no longer required to achieve the purpose for which it was collected. Therefore, the user's email address will be stored for as long as the newsletter subscription is active.

5. Possibility of Opposition and Elimination

You may cancel your subscription to the newsletter at any time. A relevant link can be found in any newsletter for this purpose. This also allows for the withdrawal of consent to the storage of personal data collected during the subscription process.

IX. Contact Form and E-Mail-Contact
1. Description and Scope of Data Processing

If there are contact forms on our website that can be used for electronic contact and a user makes use of this option, the data entered in the input mask will be transmitted to us and stored. Depending on the form selected, these data are usually:
1.1. Name
1.2. Company
1.3. Postal code
1.4. Location
1.5. Address
1.6. Phone number
1.7. E-mail address
1.8. Data protection checkbox

The following data is also stored at the time the message is sent:
1.9. IP address of the user
1.10. Date and time of registration

For the processing, the consent of the user is obtained during the registration process and reference is made to this data protection declaration, which also contains the specific consent text below.

Alternatively, you may contact us via the provided email address. In this case, the user's personal data that is transmitted along with the email will be stored.

This data will not be disclosed to third parties in this context. The data will be used exclusively for processing the conversation.

2. Legal Basis for the Data Processing

The legal basis for the processing of the data if your consent has been obtained is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

The legal basis for the processing of data that are transmitted by e-mail is Art. 6 para. 1 lit.  f GDPR. If the e-mail contact is aimed at concluding a contract, then the additional legal basis for processing is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

3. Purpose of the Data Processing

The processing of personal data from the input mask is used by us only for processing the contact request. In the event that a contact request is done by email, this also constitutes the necessary legitimate interest in processing the data. The processing of other personal data during the sending process is done for the purpose of preventing the abuse of the contact form and ensuring the security of our information technology systems.

4. Duration of Storage

The data will be deleted as soon as it is no longer required to achieve the purpose for which it was collected. For personal data that was taken from the contact form input mask and data that was sent by email, this is the case when the respective conversation with the user has been completed. The conversation is considered to have ended when it is evident from the circumstances that the matter at hand has been conclusively resolved.
Personal data that was additionally collected during the sending procedure will be deleted at the latest after a period of seven days.

5. Possibility of Opposition and Elimination

The user has the option of revoking his or her consent to the processing of personal data, at any time. If you contact us by email, you may object to the storage of your personal data at any time. In such a case, the conversation cannot be continued.
Users can withdraw their consent and object to the data storage verbally, in writing or by email.
In such cases, all personal data that was stored when you made contact with us will be deleted.

X. Web Analysis by Google Analytics
1. Scope of Personal Data Processing

We use the software tool Google Analytics on our website to analyse the surfing behaviour of our users. The software places a cookie on the user's computer (see above for cookies). If the individual pages of our website are accessed, the following data is stored:
1.1. Two bytes of the IP address of the user's accessing system
1.2. Accessed website
1.3. Website from which the user has accessed the website (referrer)
1.4. Subpages called up from the website that is accessed
1.5. Time spent on the website
1.6. Frequency with which the website is accessed

Google uses cookies. The information generated by the cookie about the user's use of the website's online offerings is generally transmitted to and stored on a Google server in the USA. We use Google Analytics only with activated IP anonymisation. This means that the IP address of the user is shortened by Google within the member states of the European Union or in other countries that are party to the Agreement on the European Economic Area. The IP address transferred by the User's browser will not be combined with any other Google data. Users may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on their browser software; users may also prevent Google from collecting data generated by the cookie and relating to their use of the online offer and from processing this data by downloading and installing the browser plugin available at the following link. You can find more information about data usage by Google, setting and possibilities to appeal on the websites of Google Data usage by Google when you use websites or apps of our partners, data usage for advertising purposes, manage information that Google uses to show you advertisements. On our behalf, Google will use this information to evaluate the use of our online offering by the user, to compile reports on the activities within this online offering and to provide us with other services related to the use of this online offering and the Internet. In this case, pseudonymous user profiles may be created using the processed data.

2. Legal Basis for the Processing of Personal Data

Legal basis for processing personal data is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

3. Purpose of the Data Processing

The processing of users' personal data enables us to analyse the surfing behaviour of our users. We are in a position to compile information about the use of the individual components of our website by evaluating the data obtained. This helps us to continuously improve our website and its user-friendliness.

4. Duration of Storage

Sessions and campaigns will end after a certain period of time. By default, sessions end after 30 minutes without activity and campaigns end after six months. The time limit for campaigns can be up to a maximum of two years. Users can find more information on terms of use and data protection at "https://www.google.com/analytics/terms/de.html" or at "https://policies.google.com/

5. Possibility of Opposition and Elimination

Cookies are stored on the user's computer and transmitted to our site by the user. Therefore, users have full control over the use of cookies. By changing the settings in your browser, you can disable or restrict the transmission of cookies. Cookies that have already been stored can be deleted at any time. This can also be done automatically. If cookies for our website are deactivated, it is possible that you will no longer be able to use all of its features.

XI. Google Maps
1. Description and Scope of Data Processing

We use Google Maps (API) from Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”) on our website. Google Maps is a web service for displaying interactive (terrestrial) maps in order to represent geographical information visually. By using this service, users can see our location or that of our partners, for example, and make it easier to get there.

As soon as you open sub-pages in which maps of Google Map is integrated, information about your use of our website (such as your IP address) is transmitted to a Google server in the USA and stored there. This takes place regardless of whether Google provides a user account via which you are logged in or no user account exists. If you are logged in to Google, your information will be directly associated with your account. If you do not wish to be associated with your Google profile, you must first log out before activating the button. Google saves your data (even for users who are not logged in) as a usage profile and analyses it.

2. Legal Basis for the Processing of Personal Data

The legal basis for processing personal data is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR as well Art. 49 para. 1 lit. a GDPR.

3. Purpose of the Data Processing

Our purpose is to integrate a dynamic map into our website.

4. Duration of Storage

According to its own information, the log data collected by Google is anonymised by deleting part of the IP address and the cookie information after 9 and 18 months respectively. Users can find more information here.

5. Possibility of Opposition and Elimination

If you do not agree to the future transmission of your data to Google in connection with your use of Google Maps, it is also possible to completely deactivate the Google Maps web service by switching off the JavaScript application in your browser. In that case, Google Maps and the map display on this website cannot be used.

XII. Operation of a Facebook Page
1. Description and scope of the data processing

When you visit our Facebook page, two companies collect personal data: us and Facebook; which is operated in Europe by Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Facebook and we are jointly responsible for collecting personal data from visitors to our Facebook page. Facebook uses this data in accordance with its own data protection declaration, including for analysis services that are made available to us, so-called page insights. Such data collection by Facebook can also take place from visitors to the Facebook page who are not logged in or registered with Facebook. Visitors can find information about data collection and further processing by Facebook in Facebook's data protection information.

We cannot understand which user data Facebook collects. We also do not have full access to the recorded data or profile data. We can only see the public information of the profiles. Individuals registered with Facebook decide which these are in their respective Facebook settings. In addition, people registered on Facebook have the option of actively hiding “Likes” in their Facebook settings or in no longer following our Facebook page. Then the profile will no longer appear in the list of fans on our Facebook page.

We receive anonymous statistics on the use and usage of the page from Facebook. The following information is provided here, for example:

 • Number of people who follow us - including growth and development over a defined time frame.
 • Number of people who see a contribution.
 • Number of interactions on a post. For example, from this, it can differentiate which content is better received than others.
 • When advertisements are placed, we receive evaluations of the advertisements.
 • Demographic characteristics related to the average age of visitors, gender, place of residence, language.

We also receive personal data via Facebook if users use a form with fields filled out in advance with data from their profile to transmit the data to us and actively send the data to us by clicking a button.

Finally, we receive personal data when users comment on or share our posts.

2. Legal Basis for the Data Processing

The legal basis for processing personal data is Art. 6 para. 1 lit.  a GDPR as well Art. 49 para. 1 lit. a GDPR.

3. Purpose of the Data Processing

We use the statistics, from which we cannot draw any conclusions about individual users, to continuously improve our online offer on Facebook and to better respond to the interests of our visitors. We cannot link the statistical data with the profile data of our fans. People registered with Facebook can use their Facebook settings to decide in which form targeted advertising is shown to them.

We use the data when using the chat function to answer the request. The sales and customer care information collected in this way is used to establish contact in order to submit the desired information and offers.

4. Duration of Storage, Possibility of Opposition and Elimination

Cookies are stored on the user's device and transmitted to Facebook by the user. Therefore, users have full control over the use of cookies. By changing the settings in your internet browser, you can disable or restrict the transmission of cookies. Cookies that have already been stored can be deleted at any time. This can also be done automatically. If cookies for Facebook are deactivated, it is possible that you will no longer be able to use all of its features.

XIII. Operating a YouTube Page
1. Description and Scope of Data Processing

When you visit our YouTube page, two companies collect personal data: us and YouTube; which is operated in Europe by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google is responsible for collecting personal data from visitors, for example through the use of cookies. Such data collection by Google can also take place from visitors to the YouTube page who are not logged in or registered with YouTube. Visitors can find information about data collection and further processing by Google in the YouTube privacy policy.

We cannot understand which user data Google collects. We also do not have full access to the recorded data or profile data. We can only see the public information of the profiles. Individuals registered with YouTube decide which these are in their respective settings. In addition, people registered with YouTube have the option to actively hide “likes” in their settings or to no longer follow our YouTube page. Then the profile will no longer appear in the list of fans on our page.

We receive anonymous statistics from Google on the use and usage of the page. The following information is provided here, for example:

 • Number of people who follow us - including growth and development over a defined time frame.
 • Number of people who see a contribution.
 • Number of interactions on a post. For example, from this, it can differentiate which content is better received than others.
 • When advertisements are placed, we receive evaluations of the advertisements.
 • Demographic characteristics related to the average age of visitors, gender, place of residence, language.

We also receive personal data via Facebook if users use a form with fields filled out in advance with data from their profile to transmit the data to us and actively send the data to us by clicking a button.

Finally, we receive personal data when users comment on or share our posts.

2. Legal Basis for the Data Processing

The legal basis for processing personal data is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR as well Art. 49 para. 1 lit. a GDPR.

3. Purpose of the Data Processing

We use the statistics, from which we cannot draw any conclusions about individual users, to constantly improve our online offer on YouTube and to better respond to the interests of our visitors. We cannot link the statistical data with the profile data of our fans. People registered with YouTube can use their settings to decide in which form targeted advertising is shown to them.

We use the data when using the chat function to answer the request. The sales and customer care information collected in this way is used to establish contact in order to submit the desired information and offers.

4. Duration of Storage, Possibility of Opposition and Elimination

Cookies are stored on the user's computer and transmitted by the user's computer to Google. Therefore, users have full control over the use of cookies. By changing the settings in your internet browser, you can disable or restrict the transmission of cookies. Cookies that have already been stored can be deleted at any time. This can also be done automatically. If cookies for Google are deactivated, it is possible that you will no longer be able to use all of our website features.

XIV. Operation of an Instagram Page
1. Description and Scope of Data Processing

When you visit our Instagram page, two companies collect personal data: us and Instagram; which is operated in Europe by Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Facebook and we are jointly responsible for collecting personal data from visitors to our Facebook page. Facebook uses this data in accordance with its own data protection declaration, including for analysis services that are made available to us, so-called page insights. Such data collection by Facebook can also take place from visitors to the Facebook page who are not logged in or registered with Facebook. Visitors can find information about data collection and further processing by Facebook in Facebook's data protection information.

We cannot understand which user data Facebook collects. We also do not have full access to the recorded data or profile data. We can only see the public information of the profiles. Individuals registered with Facebook decide which these are in their respective Facebook settings. In addition, people registered on Facebook have the option of actively hiding “Likes” in their Facebook settings or in no longer following our Facebook page. Then the profile will no longer appear in the list of fans on our Facebook page.

We receive anonymous statistics on the use and usage of the page from Facebook. The following information is provided here, for example:

 • Number of people who follow us - including growth and development over a defined time frame.
 • Number of people who see a contribution.
 • Number of interactions on a post. For example, from this, it can differentiate which content is better received than others.
 • When advertisements are placed, we receive evaluations of the advertisements.
 • Demographic characteristics related to the average age of visitors, gender, place of residence, language.

We also receive personal data via Facebook if users use a form with fields filled out in advance with data from their profile to transmit the data to us and actively send the data to us by clicking a button.

Finally, we receive personal data when users comment on or share our posts.

2. Legal Basis for the Data Processing

The legal basis for processing personal data is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR as well Art. 49 para. 1 lit. a GDPR.

3. Purpose of the Data Processing

We use the statistics, from which we cannot draw any conclusions about individual users, to continuously improve our online offer on Facebook and to better respond to the interests of our visitors. We cannot link the statistical data with the profile data of our fans. People registered with Facebook can use their Facebook settings to decide in which form targeted advertising is shown to them.

We use the data when using the chat function to answer the request. The sales and customer care information collected in this way is used to establish contact in order to submit the desired information and offers.

4. Duration of Storage, Possibility of Opposition an Elemination

Cookies are stored on the user's device and transmitted to Facebook by the user. Therefore, users have full control over the use of cookies. By changing the settings in your internet browser, you can disable or restrict the transmission of cookies. Cookies that have already been stored can be deleted at any time. This can also be done automatically. If cookies for Facebook are deactivated, it is possible that you will no longer be able to use all of its features.

XV. Operating a LinkedIn Page
1. Description and Scope of Data Processing

When you visit our LinkedIn page, two companies collect personal data; us and LinkedIn; which is operated in Europe by LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

LinkedIn and we are jointly responsible for collecting personal data from visitors to our LinkedIn page. LinkedIn uses this data in accordance with its own data protection declaration, including for analysis services that are made available to us. Such data collection by LinkedIn can also take place from visitors to the LinkedIn page who are not logged in or registered with LinkedIn. Visitors can find information about data collection and further processing by LinkedIn in LinkedIn's privacy policy.

We cannot understand which user data LinkedIn collects. We also do not have full access to the recorded data or profile data. We can only see the public information of the profiles. Individuals registered with LinkedIn decide on which these are in their respective LinkedIn settings.

We receive anonymous statistics from LinkedIn on the use and usage of the page. The following information is provided here, for example:

 • Number of people who see a contribution.
 • Number of interactions on a post. For example, from this, it can differentiate which content is better received than others.
 • Number of people who follow us - including growth and development over a defined time frame.
 • When advertisements are placed, we receive evaluations of the advertisements.
 • Demographic characteristics related to the average age of visitors, gender, place of residence, language.

We also receive personal data via LinkedIn if users use a form with fields filled out in advance with data from their profile to transmit the data to us and actively send the data to us by clicking a button. Finally, we receive personal data when users comment on or share our posts.

2. Legal Basis for Data processing

The legal basis for the processing of the users' personal data is Art. 6, para. 1 lit. f GDPR.

3. Purpose of Data Processing.

We use the statistics, from which we cannot draw any conclusions about individual users, to constantly improve our online offer on LinkedIn and to better respond to the interests of our visitors. We cannot link the statistical data with the profile data of our fans. Persons registered with LinkedIn can use their LinkedIn settings to decide in which form targeted advertising is displayed to them.

We use the data when using the chat function to answer the request. The sales and customer care information collected in this way is used to establish contact in order to submit the desired information and offers.

4. Duration of Storage, Possibility of Opposition an Elemination

Cookies are stored on the user's device and transmitted to LinkedIn by the user. Therefore, users have full control over the use of cookies. By changing the settings in your internet browser, you can disable or restrict the transmission of cookies. Cookies that have already been stored can be deleted at any time. This can also be done automatically. If cookies for LinkedIn are deactivated, it is possible that you will no longer be able to use all of our website features.

XVI. Operating a XING page
1. Description and Scope of Data Processing

When you visit our XING page, two companies collect personal data, namely us and XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany.

XING and we are jointly responsible for collecting personal data from visitors to our page. XING uses this data in accordance with its own data protection declaration, including for analysis services that are made available to us.

Such data collection by Xing can also take place from visitors to the Xing page who are not logged in or registered with Xing. Visitors can find information about data collection and further processing by Xing in Xing´s privacy policy.

We cannot understand which user data Xing collects. We also do not have full access to the recorded data or profile data. We can only see the public information of the profiles. Individuals registered with Xing decide on which these are in their respective Xing settings.

We receive anonymous statistics from Xing on the use and usage of the page. The following information is provided here, for example:

 • Number of people who follow us - including growth and development over a defined time frame.
 • Number of people who see a contribution. Number of interactions on a post. For example, from this, it can differentiate which content is better received than others.
 • When advertisements are placed, we receive evaluations of the advertisements.
 • Demographic characteristics related to the average age of visitors, gender, place of residence, language.

We also receive personal data via LinkedIn if users use a form with fields filled out in advance with data from their profile to transmit the data to us and actively send the data to us by clicking a button. Finally, we receive personal data when users comment on or share our posts.

Finally, we receive personal data when users comment on or share our posts.

2. Legal Basis for the Data Processing

The legal basis for processing personal data is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR .

3. Purpose of the Data Processing

We use the statistics, from which we cannot draw any conclusions about individual users, to constantly improve our online offer on LinkedIn and to better respond to the interests of our visitors. We cannot link the statistical data with the profile data of our fans. Persons registered with LinkedIn can use their LinkedIn settings to decide in which form targeted advertising is displayed to them.

We use the data when using the chat function to answer the request. The sales and customer care information collected in this way is used to establish contact in order to submit the desired information and offers.

4. Duration of Storage, Possibility of Opposition and Elimination

Cookies are stored on the user's device and transmitted to Xing by the user. Therefore, users have full control over the use of cookies. By changing the settings in your internet browser, you can disable or restrict the transmission of cookies. Cookies that have already been stored can be deleted at any time. This can also be done automatically. If cookies Xing are deactivated, it is possible that you will no longer be able to use all of our website features.

XVII. Rights of the Data Subjects

If your personal data is processed, you are a data subject in the sense of GDPR and you have the following rights vis-à-vis the person responsible, whereby the following list includes all your rights, not just the rights that arise when using our services:

1. Right to information

You can ask the person in charge to confirm whether personal data concerning you will be processed by us.

If such processing has taken place, you can request the following information from the person responsible:
1.1. Purposes of processing of personal data;
1.2. Categories of personal data which are being processed;
1.3. Recipients or categories of recipients to whom your personal data has been or will be disclosed;
1.4. The planned storage duration of your personal data or, if specific information in that regard is not possible, criteria for determining the storage period;
1.5. The existence of any right to correct or delete your personal data or restrict or object to is further processing by us;
1.6. The right to lodge a complaint with a supervisory authority;
1.7. Any available information as to the source of the personal data, where the personal data are not collected from the data subject;
1.8. The existence of automated decision-making includes profiling in accordance with Art. 22 Par. 1 and 4 GDPR and - at least in these cases - meaningful information on the logic involved and the scope and intended effects of such processing for the data subject.

You have the right to request information as to whether the personal data concerning you is transferred to a third country or to an international organisation. In this context, you may request to be informed of the appropriate guarantees in accordance with Art. 46 GDPR in connection with the transmission.

2. Right of Correction

You have a right of correction and/or completion vis-à-vis the data controller if the personal data processed concerning you is incorrect or incomplete. The person responsible shall make the correction without delay.

3. Right to Limitation of Processing

You can request the restriction of the processing of personal data concerning you under the following conditions:
3.1. When the user disputes the accuracy of the personal data concerning you for a period of time that enables the data controller to verify the accuracy of the personal data;
3.2. The processing is unlawful and the user refuses to delete the personal data and instead requests that the use of the personal data be restricted;
3.3. The controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but you do need them to assert, exercise or defence of legal claims; or
3.4. When the user filed an objection to the processing pursuant to Art. 21 para. 1 GDPR and it has not yet been determined whether the legitimate reasons for the person responsible outweigh your reasons.

If the processing of personal data concerning you has been restricted, such data may only be processed - apart from being stored - with your consent or for the purpose of asserting, exercising or defending rights or protecting the rights of another natural or legal person or on grounds of an important public interest of the Union or a Member State.

If the processing restriction has been restricted according to the above conditions, you will be informed by the person responsible before the restriction is lifted.

4. Right of Deletion
4.1 Obligation to Delete

You may request the data controller to delete your personal data relating to you immediately and the data controller is obliged to delete such data immediately if one of the following reasons applies.
4.1.1. The personal data concerning you are no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed.
4.1.2. You revoke your consent on which the processing was based pursuant to Art. 6 para. 1 lit. a or Art. 9 para. 2 lit. a GDPR, and there is no other legal basis for processing.
4.1.3. You file an objection against the processing pursuant to Art. 21 para. 1 GDPR and there are no overriding legitimate reasons for the processing, or you file an objection against the processing pursuant to Art. 21 para. 2 GDPR.
4.1.4. The personal data concerning the users have been unlawfully processed.
4.1.5. The deletion of personal data concerning you is necessary to fulfil a legal obligation under Union law or the law of the Member States to which the data controller is subject.
4.1.6. The personal data concerning you have been collected in relation to information society services offered pursuant to Art. 8 para. 1 GDPR.

4.2. Information to Third Parties

If the data controller has made the personal data concerning you public and is obliged to delete it pursuant to Art. 17 para. 1 GDPR, he shall take appropriate measures, including technical measures, taking into account the available technology and the implementation costs, to inform data processors who process the personal data that you as the data subject have requested the deletion of all links to this personal data or of copies or replications of this personal data.

4.3. Exemptions

The right to deletion does not exist insofar as the processing is necessary:
4.3.1. On the exercise of freedom of expression and information;
4.3.2. For the performance of a legal obligation required for processing under the law of the Union or of the Member States to which the controller is subject or for the performance of a task in the public interest or in the exercise of official authority conferred on the controller;
4.3.3. For reasons of public interest in the field of public health pursuant with Art. 9 para. 2 lit h and i and Art. 9 para. 3 GDPR;
4.3.4. For archival purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or for statistical purposes pursuant to Art. 89 para. 1 GDPR, insofar as the law referred to under a) is likely to make it impossible or seriously impair the attainment of the objectives of such processing; or
4.3.5. For asserting, exercising, or defending legal claims.

5. Right to Information

If you have exercised your right to have the data controller correct, delete or limit the processing, he/she is obliged to inform all recipients to whom the personal data concerning you have been disclosed of this correction or deletion of the data or restriction on processing, unless this proves impossible or involves a disproportionate effort.

The person responsible shall have the right to be informed of such recipients.

6. Right to Data Transferability

You have the right to receive the personal data concerning you that you have provided to the person responsible in a structured, common and machine-readable format. In addition, you have the right to pass this data on to another person in charge without obstruction by the person in charge to whom the personal data was provided, provided that
6.1. Processing is based on a consent pursuant to Art. 6 para. 1 lit. a GDPR or Art. 9 Para. 2 lit. a GDPR or on a contract pursuant to Art. 6 para. 1 lit. b GDPR and
6.2. Processing is carried out using automated methods.

In exercising this right, you also have the right to request that the personal data concerning you be transferred directly from one data controller to another data controller, insofar as this is technically feasible. The freedoms and rights of other persons must not be affected by this.

The right to transferability shall not apply to the processing of personal data necessary for the performance of a task in the public interest or in the exercise of official authority conferred on the controller.

7. Right to Object

You have the right to object at any time for reasons arising from your particular situation to the processing of your personal data in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. e or f GDPR; the same applies to profiling based on these provisions.

The data controller no longer processes the personal data concerning you, unless he can prove compelling reasons worthy of protection for the processing, which outweighs your interests, rights and freedoms, or the processing serves to assert, exercise or defend legal claims.

If the personal data concerning you are processed for direct marketing purposes, you have the right to object at any time to the processing of the personal data that concerns you for the purpose of such advertising; this also applies to profiling, insofar as it is associated with such direct advertising.

If you object to processing for direct marketing purposes, the personal data concerning you will no longer be processed for these purposes.

You have the possibility to exercise your right of objection in connection with the use of Information Society services, notwithstanding Directive 2002/58/EC, by means of automated procedures using technical specifications.

8. Right to Revoke the Data Protection Declaration of Consent

You have the right to revoke your data protection declaration of consent at any time. The revocation of consent does not affect the legality of the processing carried out on the basis of the consent until revocation.

9. Automated Decisions in Individual Cases, including Profiling

You have the right not to be subject to a decision based exclusively on automated processing – including profiling – that has legal effect against you or significantly impairs you in a similar manner. This shall not apply if the decision:
9.1. Is necessary for the conclusion or performance of a contract between you and the person responsible,
9.2. Is admissible by law of the Union or of the Member States to which the person responsible is subject and that law contains appropriate measures to safeguard your rights, freedoms and legitimate interests, or
9.3. Is made with your explicit consent.

However, these decisions may not be based on special categories of personal data pursuant to Art. 9 para. 1 GDPR, unless Art. 9 para. 2 lit. a or g GDPR applies and appropriate measures have been taken to protect your rights and freedom as well as your legitimate interests.

In the cases referred to in (1) and (3), the person responsible shall take reasonable measures to safeguard your rights, freedoms, and legitimate interests, including at least the right to obtain the intervention of a person by the person responsible, to state his own position and to challenge the decision.

10. Right to Appeal to a Supervisory Authority

Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, you have the right of appeal to a supervisory authority, in particular in the Member State where you reside, work or suspect infringement, if you believe that the processing of personal data concerning you is contrary to the GDPR.

The supervisory authority with which the appeal has been filed shall inform the appellant of the status and results of the appeal, including the possibility of a judicial remedy under Art. 78 of the GDPR.

XVIII Consents (Consent Texts)
1. Contact Form

I agree that my data entered in the input mask will be processed for the purpose of answering my contact request, whereby the processing according to Art. 4 Nr. 2 of the GDPR, any operation or set of operations that is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

2. Newsletter

I agree that my data entered in the input mask will be processed for the purpose of sending a newsletter, whereby the processing according to Art. 4 Nr. 2 of the GDPR, any operation or set of operations that is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.