Αποποίηση ευθυνών

Πολιτική προστασίας δεδομένων της Ten Brinke

I.  Όνομα και διεύθυνση του Υπευθύνου επεξεργασίας
Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εθνικών νομοθεσιών περί προστασίας δεδομένων των κρατών μελών, καθώς και άλλων κανονισμών για την προστασία των δεδομένων, είναι:

Ten Brinke Group B.V.
Burgemeester van der Zandestraat 21
7051 CS Varsseveld (NL)

Τηλέφωνο: +31 315 881 111

Email: info@tenbrinke.com
Web: www.tenbrinke.com

II. Όνομα και διεύθυνση του Επόπτη προστασίας των δεδομένων
Ο Επόπτης προστασίας των δεδομένων είναι:

Nienhaus Informationssysteme im Rheinland UG
Εκπροσωπούμενη από τον André Nienhaus
Roßmühle 23
46499 Hamminkeln (DE)
Tel: +49 2871 991 180.
E-Mail: info@n-inf.de
Website: www.n-inf.de

III. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων
1. Πεδίο εφαρμογής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Κατ’ αρχήν, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή μιας λειτουργικής ιστοσελίδας, καθώς και για την παροχή του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη ή σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατή η προηγούμενη συγκατάθεση και επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων από το νόμο.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Εφόσον αποκτάται η συγκατάθεση του Υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR).
Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είναι συμβαλλόμενο το Υποκείμενο των δεδομένων, νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του GDPR. Αυτό ισχύει και για τις επεξεργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των προ-συμβατικών ενεργειών.
Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης που υπέχει η εταιρεία μας, νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ του GDPR.
Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της εταιρείας μας ή τρίτου και εάν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του Υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερισχύουν των πρώτων, νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ. του GDPR.

3. Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης
Τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου δεδομένων θα διαγραφούν ή θα κλειδωθούν μόλις εκλείψει ο σκοπός της αποθήκευσης. Η αποθήκευση μπορεί να συνεχιστεί πέραν αυτού του ορίου, εάν αυτό προβλέπεται από τον Ευρωπαίο ή τον εθνικό νομοθέτη σε νομοθετικές, κανονιστικές ή άλλες διατάξεις στις οποίες υπόκειται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας. Κλείδωμα ή διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται επίσης όταν λήγει η καθοριζόμενη από τις ως άνω διατάξεις περίοδος διατήρησης, εκτός εάν υπάρχει αναγκαιότητα για συνέχιση της αποθήκευσης των δεδομένων για τη σύναψη ή την εκπλήρωση μιας σύμβασης.

IV. Παροχή του ιστοτόπου και δημιουργία αρχείων καταγραφής

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Κάθε φορά που προσπελάζεται ο ιστότοπός μας, το σύστημά μας συλλέγει αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες από το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη.

Εδώ συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα:

(1) Τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης
(2) Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
(3) Πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη
(4) Διεύθυνση IP
(5) Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
(6) Ιστοσελίδες από τις οποίες το σύστημα του χρήστη μεταβαίνει στον δικό μας ιστότοπο
(7) Ιστότοποι στους οποίους έχει πρόσβαση το σύστημα του χρήστη μέσω του ιστοτόπου μας

Τα δεδομένα αποθηκεύονται επίσης σε αρχεία καταγραφής του συστήματός μας. Αυτό δεν ισχύει για τις διευθύνσεις IP του χρήστη ή άλλα δεδομένα που επιτρέπουν την αντιστοίχιση των δεδομένων με κάποιον συγκεκριμένο χρήστη. Τα δεδομένα αυτά, μαζί με άλλα δεδομένα του χρήστη, δεν αποθηκεύονται.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
Η νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και των αρχείων καταγραφής είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP από το σύστημα είναι απαραίτητη για την παροχή του ιστοτόπου στον υπολογιστή του χρήστη. Για να γίνει αυτό, η διεύθυνση IP του χρήστη πρέπει να διατηρείται για όλη τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης.

Η αποθήκευση σε αρχεία καταγραφής γίνεται για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του ιστοτόπου. Επιπλέον, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου και για την εξασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής. Για το σκοπό αυτό, δεν γίνεται αξιολόγηση των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ.

Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Τα δεδομένα θα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Στην περίπτωση της συλλογής δεδομένων για την παροχή του ιστοτόπου, αυτό συμβαίνει όταν ολοκληρωθεί η εκάστοτε περίοδος σύνδεσης.

Στην περίπτωση της αποθήκευσης των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής, αυτό συμβαίνει μετά από το μέγιστο επτά ημέρες. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διευθύνσεις IP των χρηστών διαγράφονται ή αποξενώνονται, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχισή τους με τον συγκεκριμένο χρήστη.

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Η συλλογή δεδομένων για τον σκοπό της παροχής του ιστοτόπου και η αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα εναντίωσης εκ μέρους του χρήστη.

V. Χρήση cookies
1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet ή από το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύεται ένα cookie στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτό το cookie περιέχει μια χαρακτηριστική συμβολοσειρά που λειτουργεί ως μοναδικό αναγνωριστικό του προγράμματος περιήγησης όταν ανοίγει ξανά ο ιστότοπος.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη. Ορισμένα στοιχεία του ιστοτόπου μας απαιτούν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης του χρήστη, ακόμη και μετά από αλλαγή σελίδας. Αυτά είναι, για παράδειγμα, τα δεδομένα πρόσβασης για τις περιορισμένες περιοχές του ιστοτόπου μας που απαιτούν σύνδεση για να προσπελαστούν.

Χρησιμοποιούμε επίσης στον ιστότοπό μας cookies που επιτρέπουν την ανάλυση των συνηθειών περιήγησης των χρηστών. Τα δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται με τον τρόπο αυτό υποβάλλονται σε ψευδωνυμοποίηση με τα αρμόζοντα τεχνικά μέτρα. Έτσι, δεν είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχιση των δεδομένων με τον συγκεκριμένο χρήστη. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη χρήση cookies είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Σκοπός της χρήσης των τεχνικώς αναγκαίων cookies είναι να απλοποιηθεί η χρήση του ιστοτόπου για τους χρήστες. Χωρίς τη χρήση cookies, δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των λειτουργιών.
Τα δεδομένα που συλλέγονται από τεχνικώς μη αναγκαία cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών. Η χρήση αυτού του τύπου cookies εξυπηρετεί, επίσης, τον σκοπό της βελτίωσης της ποιότητας του ιστοτόπου μας και του περιεχομένου του. Έτσι μαθαίνουμε πως χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας και μπορούμε να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας.
Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης και δικαιώματα εναντίωσης και κατάργησης
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταδίδονται από αυτόν στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, οι χρήστες έχουν επίσης πλήρη έλεγχο στη χρήση των cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει ή να περιορίσει τη μετάδοση των cookies. Τα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει και αυτόματα. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα στον ιστότοπό μας, ενδεχομένως δεν είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση όλων των λειτουργιών του ιστοτόπου μας.

Η μετάδοση Flash cookies δεν μπορεί να απαγορευθεί από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, αλλά μόνο με την αλλαγή των ρυθμίσεων του Flash player.


VI. Επικοινωνία μέσω email
1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Στον ιστότοπό μας διατίθενται διευθύνσεις email με τις οποίες οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας όποτε το επιθυμούν.

Στην περίπτωση αυτή, αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που μεταδίδονται μέσω του email.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν γίνεται γνωστοποίηση των δεδομένων σε τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία της συνομιλίας ανάμεσα σε εμάς και τον χρήστη.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της αποστολής ενός email, είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR. Εάν η επικοινωνία μέσω email εξυπηρετεί τον σκοπό της σύναψης μιας σύμβασης, επιπλέον νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την επεξεργασία της επικοινωνίας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, υφίσταται και εδώ νόμιμο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Τα δεδομένα θα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Για τα προσωπικά δεδομένα που αντλούνται από το email σας, αυτό συμβαίνει όταν τερματίζεται η εκάστοτε συνομιλία με τον χρήστη. Η συνομιλία τερματίζεται όταν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι το σχετικό ζήτημα έχει αποσαφηνιστεί οριστικά.

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Ο χρήστης έχει πάντα τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο χρήστης επικοινωνήσει μαζί μας μέσω email, μπορεί να αντιταχθεί στην αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συζήτηση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Η απόσυρση της συγκατάθεσης και η εναντίωση ως προς την αποθήκευση μπορούν να γίνονται προφορικώς, εγγράφως ή με email.

Στην περίπτωση αυτή, θα διαγραφούν όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.

VII. Αναλύσεις web από το Google Analytics
1. Πεδίο εφαρμογής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Χρησιμοποιούμε το Google Analytics στον ιστότοπό μας, ώστε να αναλύουμε τη συμπεριφορά περιήγησης των χρηστών σε αυτόν. Το λογισμικό ορίζει ένα cookie στον υπολογιστή των χρηστών (για τα cookies, δείτε παραπάνω). Εάν καλούνται μεμονωμένες σελίδες του ιστοτόπου μας, αποθηκεύονται τα ακόλουθα δεδομένα:
(1) Δύο bytes της διεύθυνσης IP του συστήματος του χρήστη
(2) Η ιστοσελίδα που καλείται από τον χρήστη
(3) Ο ιστότοπος από τον οποίο ο χρήστης μετέβη στην καλούμενη ιστοσελίδα (παραπομπή)
(4) Οι υποσελίδες που καλούνται από την καλούμενη ιστοσελίδα
(5) Η διάρκεια διαμονής στην ιστοσελίδα
(6) Η συχνότητα κλήσης της ιστοσελίδας
Η Google χρησιμοποιεί cookies. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του διαδικτυακά παρεχόμενου περιεχομένου από τον χρήστη συνήθως μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Privacy-Shield (Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics μόνο με ενεργοποιημένη τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP του χρήστη συντέμνεται από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη-μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η διεύθυνση IP που μεταβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα που παρέχει η Google. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την αποθήκευση των cookies διαμορφώνοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αποτρέψουν τη συλλογή των δεδομένων που προκύπτουν από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτυακά παρεχόμενου περιεχομένου και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Google, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση του πρόσθετου του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων από την Google και τις δυνατότητες ρύθμισης και εναντίωσης θα βρείτε στις ιστοσελίδες της Google «Πώς χρησιμοποιεί η Google πληροφορίες από ιστότοπους ή εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας», «Διαφημίσεις», «Εξατομίκευση διαφημίσεων στον ιστό». Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας, ώστε να αξιολογεί τη χρήση του διαδικτυακά παρεχόμενου περιεχομένου μας από τους χρήστες και να καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του διαδικτυακά παρεχόμενου περιεχομένου, όπως επίσης και για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτυακά παρεχόμενου περιεχομένου μας και τη χρήση του διαδικτύου, σε εμάς. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να δημιουργούνται ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης των χρηστών από τα επεξεργαζόμενα δεδομένα.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας επιτρέπει να αναλύουμε τη συμπεριφορά περιήγησης των χρηστών μας. Με την ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων, είμαστε σε θέση να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των επιμέρους στοιχείων του ιστοτόπου μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε συνεχώς τον ιστότοπό μας και τη φιλικότητά του προς τον χρήστη.

Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR. Η ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP λαμβάνει επαρκώς υπόψη το συμφέρον των χρηστών για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Οι περίοδοι σύνδεσης και οι καμπάνιες σταματούν μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Από προεπιλογή, οι περίοδοι σύνδεσης λήγουν μετά την πάροδο 30 λεπτών χωρίς δραστηριότητα και οι καμπάνιες μετά από έξι μήνες. Το χρονικό όριο για τις καμπάνιες μπορεί να είναι το μέγιστο δύο έτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία των δεδομένων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.google.com/analytics/terms/de.html ή τη διεύθυνση https://policies.google.com/

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταδίδονται από αυτόν στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, οι χρήστες έχουν επίσης πλήρη έλεγχο στη χρήση των cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Τα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει και αυτόματα. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα στον ιστότοπό μας, ενδεχομένως δεν είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση όλων των λειτουργιών του ιστοτόπου μας.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να αποτρέψουν τη συλλογή των δεδομένων που προκύπτουν από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτυακά παρεχόμενου περιεχομένου και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Google, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση αυτού του πρόσθετου του προγράμματος περιήγησης.

Τα cookies άρσης συγκατάθεσης εμποδίζουν τη μελλοντική συλλογή δεδομένων του χρήστη κατά την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο. Προκειμένου να αποτρέψουν τη συλλογή δεδομένων από το Universal Analytics στις διάφορες συσκευές τους, οι χρήστες πρέπει να άρουν τη συγκατάθεσή τους (Opt-Out) σε όλα τα χρησιμοποιούμενα συστήματα.

VIII. Μάρκετινγκ και επαναληπτικό μάρκετινγκ από την Google
1. Πεδίο εφαρμογής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες μάρκετινγκ και επαναληπτικού μάρκετινγκ («Υπηρεσίες Google Marketing») της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Η Google έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Privacy-Shield (Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Οι υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google μας επιτρέπουν να προβάλλουμε στοχευμένες διαφημίσεις για τον ιστότοπό μας και στον ιστότοπό μας, ώστε να παρουσιάζουμε στους χρήστες μόνο διαφημίσεις που δυνητικά ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά τους. Εάν σε έναν χρήστη προβάλλονται π.χ. διαφημίσεις για προϊόντα για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον σε άλλους ιστότοπους, αυτό ονομάζεται επαναληπτικό μάρκετινγκ. Για τους σκοπούς αυτούς, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας και ιστοσελίδες άλλων όπου είναι ενεργές οι υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google, η Google εκτελεί απευθείας έναν κώδικα και ενσωματώνει στις ιστοσελίδες ετικέτες (επαναληπτικού) μάρκετινγκ (αόρατα γραφικά ή κώδικες, γνωστά και ως «Web Beacons»). Με τη βοήθειά τους, αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη ένα μεμονωμένο cookie, δηλ. ένα μικρό αρχείο (αντί για cookies, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν παρεμφερείς τεχνολογίες). Τα cookies μπορούν να ρυθμίζονται από διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων και από τους τομείς google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com ή googleadservices.com. Σε αυτό το αρχείο σημειώνεται ποιες ιστοσελίδες επισκέφθηκε ο χρήστης, ποιο περιεχόμενο του ενδιαφέρει και σε ποιο περιεχόμενο έκανε κλικ, καθώς και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, τις ιστοσελίδες παραπομπής, τον χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του διαδικτυακά παρεχόμενου περιεχομένου. Επίσης καταγράφεται η διεύθυνση IP του χρήστη, η οποία, στο πλαίσιο του Google Analytics, ενημερώνουμε ότι συντέμνεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφέρεται ολόκληρη σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συντέμνεται εκεί. Η διεύθυνση IP δεν συγχωνεύεται με δεδομένα του χρήστη από άλλο διαδικτυακά παρεχόμενο περιεχόμενο από την Google. Οι παραπάνω πληροφορίες μπορούν επίσης να συνδεθούν από πλευράς της Google με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές. Εάν ο χρήστης επισκέπτεται έπειτα άλλους ιστότοπους, ενδέχεται να του προβάλλονται εκεί διαφημίσεις προσαρμοσμένες σε αυτόν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του. Τα δεδομένα των χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία ψευδωνυμοποιημένα στο πλαίσιο των υπηρεσιών μάρκετινγκ της Google. Αυτό σημαίνει ότι η Google αποθηκεύει και επεξεργάζεται π.χ. όχι το όνομα ή τη διεύθυνση email των χρηστών, αλλά τα συναφή cookies δεδομένων που σχετίζονται με τα προφίλ των ψευδωνυμοποιημένων χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι από την πλευρά της Google, οι διαφημίσεις δεν διαχειρίζονται και εμφανίζονται για ένα συγκεκριμένα ταυτοποιημένο άτομο, αλλά για τον κάτοχο του εκάστοτε συγκεκριμένου cookie, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κάτοχος του cookie αυτού. Αυτό δεν ισχύει αν ένας χρήστης έχει ρητώς επιτρέψει στην Google να επεξεργάζεται τα δεδομένα του χωρίς αυτήν την ψευδωνυμοποίηση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τους χρήστες μέσω των Υπηρεσιών Google Marketing διαβιβάζονται στην Google και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ των υπηρεσιών μάρκετινγκ Google που χρησιμοποιούμε συγκαταλέγεται και το διαδικτυακό διαφημιστικό πρόγραμμα «Google AdWords». Στην περίπτωση του Google AdWords, κάθε διαφημιζόμενος λαμβάνει ένα διαφορετικό «cookie μετατροπής». Τα cookies δεν μπορούν να παρακολουθούνται μέσω των ιστότοπων των διαφημιζομένων του AdWords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για διαφημιζόμενους του AdWords που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών. Οι διαφημιζόμενοι του AdWords θα βλέπουν τον συνολικό αριθμό χρηστών που έχουν κάνει κλικ στη διαφήμισή τους και έχουν ανακατευθυνθεί σε μια σελίδα ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν πληροφορίες που ταυτοποιούν προσωπικά τους χρήστες. Μπορούμε να προσφέρουμε διαφημίσεις τρίτων με βάση την υπηρεσία μάρκετινγκ DoubleClick της Google. Το DoubleClick χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν στην Google και τους ιστότοπους συνδεδεμένων προσώπων αυτής να προβάλλουν διαφημίσεις βάσει των επισκέψεων των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο ή άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Μπορούμε να προσφέρουμε διαφημίσεις τρίτων με βάση την υπηρεσία μάρκετινγκ AdSense της Google. Το AdSense χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν στην Google και τους ιστότοπους συνδεδεμένων προσώπων αυτής να προβάλλουν διαφημίσεις βάσει των επισκέψεων των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο ή άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία «Google Optimizer». Το Google Optimizer μας επιτρέπει να κατανοήσουμε, στο πλαίσιο των λεγόμενων «Δοκιμών Α/Β», τον τρόπο με τον οποίο διάφορες αλλαγές επηρεάζουν έναν ιστότοπο (για παράδειγμα, αλλαγές στα πεδία εισαγωγής, τον σχεδιασμό κ.λπ.). Για αυτούς τους σκοπούς δοκιμών, αποθηκεύονται cookies στις συσκευές των χρηστών. Εδώ υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα του χρήστη. Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον «Διαχειριστή ετικετών Google» (Google Tag Manager), ώστε να ενσωματώσουμε και να διαχειριζόμαστε τις υπηρεσίες Google Analytics και Google Marketing στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google για σκοπούς μάρκετινγκ, επισκεφτείτε τη σελίδα «Επισκόπηση». Η δήλωση προστασίας δεδομένων της Google είναι διαθέσιμη εδώ.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Οι υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google μας δίνουν τη δυνατότητα να προβάλλουμε στοχευμένες διαφημίσεις για τον ιστότοπό μας και στον ιστότοπό μας, ώστε να παρουσιάζουμε στους χρήστες μόνο διαφημίσεις που δυνητικά ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά τους.

Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, τα δεδομένα καταγραφής που συλλέγει η Google ανωνυμοποιούνται, καθώς ένα μέρος της διεύθυνσης IP και των πληροφοριών των cookies διαγράφεται μετά από 9 ή 18 μήνες, αντίστοιχα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταδίδονται από αυτόν στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, οι χρήστες έχουν επίσης πλήρη έλεγχο στη χρήση των cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Τα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει και αυτόματα. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα στον ιστότοπό μας, ενδεχομένως δεν είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση όλων των λειτουργιών του ιστοτόπου μας.

Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων μέσω των υπηρεσιών μάρκετινγκ Google, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες ρύθμισης και άρσης συγκατάθεσης (Opt-Out) της Google.

IX. Google Maps
1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Χάρτες Google (API) από την Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Οι Χάρτες Google (Google Maps) είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία για την προβολή διαδραστικών (χερσαίων) χαρτών για την οπτική εμφάνιση γεωγραφικών πληροφοριών. Χρησιμοποιώντας αυτήν την υπηρεσία, προβάλλεται στους χρήστες η τοποθεσία μας ή τοποθεσία ενός συνεργαζόμενου / συνδεδεμένου προσώπου μας και διευκολύνεται η διαδρομή τους προς τον επιθυμητό προορισμό.
Μόλις επισκεφθείτε τις δευτερεύουσες σελίδες στις οποίες ενσωματώνονται οι χάρτες της λειτουργίας Google Maps, οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας (όπως η διεύθυνση IP) μεταδίδονται στους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Αυτό γίνεται ανεξάρτητα από το αν η Google παρέχει έναν λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου συνδέονται οι χρήστες ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Όταν οι χρήστες συνδεθούν στο Google, τα δεδομένα τους αντιστοιχίζονται απευθείας με τον λογαριασμό τους. Εάν οι χρήστες δεν θέλουν να συσχετιστούν με το προφίλ τους στην Google, θα πρέπει να αποσυνδεθούν προτού ενεργοποιήσουν το κουμπί. Η Google αποθηκεύει τα δεδομένα (ακόμη και για μη εγγεγραμμένους χρήστες) ως προφίλ χρήσης και τα αξιολογεί.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Σκοπός μας είναι να ενσωματώσουμε έναν δυναμικό χάρτη στον ιστότοπό μας. Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, τα δεδομένα καταγραφής που συλλέγει η Google ανωνυμοποιούνται, καθώς ένα μέρος της διεύθυνσης IP και των πληροφοριών των cookies διαγράφεται μετά από 9 ή 18 μήνες, αντίστοιχα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Εάν οι χρήστες διαφωνούν με τη μεταβίβαση των δεδομένων τους στην Google κατά τη χρήση των Google Maps, μπορούν να απενεργοποιήσουν πλήρως τη διαδικτυακή υπηρεσία Maps, απενεργοποιώντας τη χρήση του JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης. Στην περίπτωση αυτή, οι Χάρτες Google (Google Maps) και ο χάρτης που εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

X. Ανάλυση ιστού από Google Analytics 4 (GA 4)

1. Πεδίο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Χρησιμοποιούμε το Google Analytics 4 στον ιστότοπό μας για να αναλύσουμε τη διαδικτυακή συμπεριφορά των χρηστών μας. Το λογισμικό χρησιμοποιεί έναν ψευδώνυμο αριθμό αναγνώρισης χρήστη που δεν περιέχει μοναδικά δεδομένα, όπως ονόματα ή διευθύνσεις e-mail, προκειμένου να είναι σε θέση να εκχωρήσει πληροφορίες ανάλυσης σε μια τελική συσκευή. Εάν καλούνται μεμονωμένες σελίδες του ιστότοπού μας, καταγράφονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1.1. τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί
1.2. πόσο συχνά επισκεφτήκατε τις σελίδες
1.3. ποια ήταν η αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο των σελίδων
1.4. ποιοι όροι αναζήτησης χρησιμοποιήθηκαν
1.5. ο χρόνος χρήσης και η διάρκειά του
1.6. πηγές των χρηστών
1.7. τεχνικές πληροφορίες των τελικών συσκευών και προγραμμάτων περιήγησης

Το Google Analytics 4 λαμβάνει και επεξεργάζεται τα δεδομένα χρήστη μέσω τομέων και διακομιστών εντός της ΕΕ προτού η επισκεψιμότητα προωθηθεί στους διακομιστές του Analytics για επεξεργασία. Η διεύθυνση IP των χρηστών δεν καταγράφεται ούτε αποθηκεύεται. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP του χρήστη εμφανίζεται συντετμημένα από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=en&ref_topic=2919631

Οι ΗΠΑ ταξινομούνται ως χώρα της οποίας το επίπεδο προστασίας δεδομένων δεν πληροί τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας από την Επιτροπή της ΕΕ που να αξιολογεί το επίπεδο προστασίας δεδομένων στις ΗΠΑ ως επαρκές. Ειδικότερα, υπάρχει ο κίνδυνος να υποστούν επεξεργασία τα δεδομένα από τις αρχές των ΗΠΑ, για λόγους ελέγχου και παρακολούθησης, και να μην έχετε επαρκή μέσα αποκατάστασης.

2. Νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Οι όροι που χρησιμοποιούνται στη δήλωση προστασίας δεδομένων μας και στην πρακτική μας για την προστασία δεδομένων βασίζονται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, GDPR, και ειδικότερα στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR και το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR

3. Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε τη διαδικτυακή συμπεριφορά τους. Αξιολογώντας τα δεδομένα που λαμβάνονται, είμαστε σε θέση να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των επιμέρους στοιχείων του ιστότοπού μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε συνεχώς τον ιστότοπό μας και τη φιλικότητά του προς τον χρήστη.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Με το Google Analytics 4, ορίζονται 14 μήνες ως μέγιστη περίοδος διατήρησης των δεδομένων. https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

5. Δυνατότητα ένστασης και διαγραφής
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

XI. Google+
1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε το κουμπί «+1» στο κοινωνικό δίκτυο Google Plus που διαχειρίζεται η Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες («Google»). Το κουμπί αναγνωρίζεται από το σύμβολο «+1» σε λευκό ή έγχρωμο φόντο.
Όταν ο πελάτης πιέσει το κουμπί «+1», ο browser του πελάτη δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές της Google. Το περιεχόμενο του κουμπιού «+1» μεταδίδεται από την Google απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης του πελάτη και ενσωματώνεται από αυτό στον ιστότοπο. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο ως προς την έκταση των δεδομένων που συλλέγει η Google από το κουμπί αυτό.

Η Google έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Privacy-Shield (Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η χρήση του Google+ γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τον επισκέπτη. Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, τα δεδομένα καταγραφής που συλλέγει η Google ανωνυμοποιούνται, καθώς ένα μέρος της διεύθυνσης IP και των πληροφοριών των cookies διαγράφεται μετά από 9 ή 18 μήνες, αντίστοιχα.

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Εάν οι χρήστες διαφωνούν με τη μεταβίβαση των δεδομένων τους στην Google όταν χρησιμοποιούν το Google+, μπορούν να αποσυνδεθούν από το google + προτού χρησιμοποιήσουν τη σελίδα μας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές γραμματοσειρές Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://developers.google.com/fonts/faq και τη Δήλωση προστασίας δεδομένων της Google: https://www.google.com/policies/privacy/

XII. twitter
1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Twitter. Αυτά τα χαρακτηριστικά παρέχονται από την Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας το Twitter και τη λειτουργία "Re-Tweet", οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Twitter και κοινοποιούνται σε άλλους χρήστες. Αυτά τα δεδομένα μεταδίδονται επίσης στην Twitter.

Επισημαίνουμε ότι ως πάροχος των σελίδων δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταφερόμενων δεδομένων και τους τρόπους χρήσης τους από την Twitter. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων του Twitter στη διεύθυνση:
Η Google έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Privacy-Shield (Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η χρήση του Google+ γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τον επισκέπτη. Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Η διάρκεια της αποθήκευσης δεν μας είναι γνωστή.

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Εάν οι χρήστες διαφωνούν με τη μεταβίβαση των δεδομένων τους στην Twitter όταν χρησιμοποιούν το Twitter, μπορούν να αποσυνδεθούν από το Twitter προτού χρησιμοποιήσουν τη σελίδα μας.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση
https://twitter.com/login?redirect_after_login=%2Faccount%2Fsettings%2F%3Fagent%3D250100010019

XIII. linkedIN
1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε πρόσθετα από το Δίκτυο LinkedIn της LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («LinkedIn»). Τα πρόσθετα του LinkedIn αναγνωρίζονται από το λογότυπο του LinkedIn ή από το κουμπί Κοινοποίησης («Empfehlen» - Σύσταση) σε αυτόν τον ιστότοπο. Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, το πρόσθετο δημιουργεί μια άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή της LinkedIn. Έτσι, η LinkedIn λαμβάνει την πληροφορία, ότι έχετε επισκεφτεί αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Κοινοποίησης του LinkedIn ενώ είστε συνδεδεμένοι στον προσωπικό σας λογαριασμό στο LinkedIn, μπορείτε να συνδέσετε τα περιεχόμενα αυτού του ιστοτόπου με το προφίλ σας στο LinkedIn. Αυτό επιτρέπει στη LinkedIn να συσχετίσει την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο με τον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η χρήση του LinkedIn γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τον επισκέπτη και τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας μας. Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Η διάρκεια της αποθήκευσης δεν μας είναι γνωστή.

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Εάν είστε μέλος του LinkedIn και δεν θέλετε το LinkedIn να συνδέει τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας με τα αποθηκευμένα δεδομένα του λογαριασμού σας στο LinkedIn, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το LinkedIn προτού επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων από την πλατφόρμα ή τα πρόσθετα μπορείτε να βρείτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

XIV. Πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης Facebook
1. Πεδίο εφαρμογής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Χρησιμοποιούμε πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης («Πρόσθετα») του κοινωνικού δικτύου facebook.com, η λειτουργία του οποίου ελέγχεται από την Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία ( «Facebook»). Τα πρόσθετα μπορούν να απεικονίζουν στοιχεία αλληλεπίδρασης ή περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, γραφικά ή κείμενο) και είναι αναγνωρίσιμα από ένα από τα λογότυπα του Facebook (λευκό «f» σε μπλε πλακάκι, «Μου αρέσει»/«Like»/σύμβολο σηκωμένου αντίχειρα ) ή σημειώνονται με την προσθήκη «πρόσθετο κοινωνικής δικτύωσης Facebook». Η λίστα και η εμφάνιση των προσθέτων κοινωνικής δικτύωσης του Facebook μπορούν να προβληθούν εδώ. Τα πρόσθετα δεν θα ενεργοποιηθούν έως ότου κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Εάν τα κουμπιά είναι γκρίζα, τα πρόσθετα είναι ανενεργά. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε τα πρόσθετα για μία φορά ή οριστικά. Η Facebook έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Privacy-Shield (Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Όταν ένας χρήστης ζητά μια λειτουργία του ιστοτόπου που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, η συσκευή του θα συνδεθεί άμεσα με τους διακομιστές της Facebook. Το περιεχόμενο του προσθέτου μεταδίδεται από την Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και ενσωματώνεται από αυτό στον ιστότοπο. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να δημιουργούνται προφίλ χρήσης των χρηστών από τα επεξεργαζόμενα δεδομένα. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο ως προς την έκταση των δεδομένων που συλλέγει η Facebook με τη βοήθεια αυτού του Προσθέτου και ενημερώνει τον χρήστη ανάλογα με τις γνώσεις μας. Με την ενσωμάτωση των προσθέτων, η Facebook λαμβάνει την πληροφορία, ότι ένας χρήστης έχει καλέσει προς εμφάνιση την αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας. Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο Facebook, η Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη με τον λογαριασμό του στο Facebook. Όταν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα Πρόσθετα, για παράδειγμα, πατούν το κουμπί Like (Μου αρέσει) ή προσθέτουν ένα σχόλιο, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται απευθείας από τη συσκευή σας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Εάν ένας χρήστης δεν είναι μέλος του Facebook, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα η Facebook να μάθει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP του. Σύμφωνα με την Facebook, στη Γερμανία αποθηκεύονται μόνο ανωνυμοποιημένες διευθύνσεις IP. Ο σκοπός και η έκταση της συλλογής δεδομένων και της περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων από τη Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, αναλύονται στην Πολιτική δεδομένων του Facebook.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης Facebook μας δείχνουν τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών, ώστε να τους προβάλλουμε στον ιστότοπό μας στοχευμένες διαφημίσεις και να τους προτείνουμε μόνο προσφορές που δυνητικά ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά τους.
Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Κατά δική της δήλωση, η Facebook αποθηκεύει για περίοδο 90 ημερών την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, τη συγκεκριμένη διεύθυνση Internet στην οποία βρίσκεται το πρόσθετο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και άλλα τεχνικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, για την περαιτέρω βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του Facebook. Μετά την πάροδο 90 ημερών, τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται, ώστε να μην μπορούν πλέον να συνδέονται με συγκεκριμένους χρήστες.


5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Εάν ένας χρήστης είναι μέλος του Facebook και δεν θέλει η Facebook να συλλέγει δεδομένα για αυτόν μέσω αυτής του ιστοτόπου μας και να τα συσχετίζει με τα δεδομένα του που είναι αποθηκευμένα στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθεί από το Facebook και να διαγράψει τα cookies προτού χρησιμοποιήσει τον ιστότοπό μας. Άλλες ρυθμίσεις και αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς είναι δυνατές στις ρυθμίσεις προφίλ Ρυθμίσεις προφίλ του Facebook ή μέσω του ιστοτόπου των ΗΠΑ ή των ευρωπαϊκών ιστοτόπων. Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται ανεξαρτήτως πλατφόρμας, δηλ. υιοθετούνται για όλες τις συσκευές, όπως οι επιτραπέζιοι υπολογιστές ή οι κινητές συσκευές.


XV. Υπηρεσίες Facebook Custom Audiences και Facebook Marketing
1. Πεδίο εφαρμογής επεξεργασίας δεδομένων
Χρησιμοποιούμε το λεγόμενο «εικονοστοιχείο του Facebook», του κοινωνικού δικτύου Facebook, του οποίου η λειτουργία ελέγχεται από την Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ, ή, εάν βρίσκεστε στην ΕΕ, από την Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία («Facebook»). Η Facebook έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Privacy-Shield (Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου Facebook, αφενός η Facebook έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας ως ομάδα-στόχο για την προβολή διαφημίσεων («διαφημίσεις Facebook»). Το εικονοστοιχείο του Facebook συνδέεται άμεσα με το Facebook όταν καλείται από τις ιστοσελίδες μας και μπορεί να αποθηκεύει στη συσκευή του χρήστη το λεγόμενο cookie, ένα μικρό αρχείο πληροφοριών. Εάν οι χρήστες συνδεθούν στη συνέχεια στο Facebook ή επισκέπτονται το Facebook σε συνδεδεμένη κατάσταση, η επίσκεψη στον ιστότοπό μας καταγράφεται στο προφίλ τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τους χρήστες είναι ανώνυμα για εμάς, επομένως δεν μας παρέχουν συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Facebook, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Facebook, καθώς και για δικές του έρευνες αγοράς και διαφημιστικούς σκοπούς. Σε περίπτωση που πρέπει να αποστείλουμε δεδομένα στο Facebook για σκοπούς σύγκρισης, αυτά θα κρυπτογραφηθούν τοπικά στο πρόγραμμα περιήγησης και στη συνέχεια θα σταλούν στο Facebook μέσω ασφαλούς σύνδεσης https. Αυτό γίνεται αποκλειστικά με σκοπό τη δημιουργία μιας σύγκρισης με τα αντίστοιχα δεδομένα που κρυπτογραφούνται από το Facebook. Η επεξεργασία των δεδομένων από το Facebook αποτελεί μέρος της πολιτικής χρήσης των δεδομένων του Facebook. Ως εκ τούτου, γενικές σημειώσεις σχετικά με την παρουσίαση των διαφημίσεων Facebook, στην Πολιτική δεδομένων του Facebook. Ειδικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το εικονοστοιχείο Facebook και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μπορείτε να βρείτε στην Ενότητα βοήθειας του Facebook.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ. του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Χρησιμοποιούμε τα εικονοστοιχεία Facebook ώστε οι δικές μας διαφημίσεις Facebook να προβάλλονται μόνο σε χρήστες του Facebook που έχουν δείξει ενδιαφέρον για το διαδικτυακά παρεχόμενο περιεχόμενό μας ή διαθέτουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέροντα για συγκεκριμένα θέματα ή προϊόντα με βάση τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται) που μεταδίδουμε στο Facebook (τα λεγόμενα «Custom Audiences» - Προσαρμοσμένα Κοινά). Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου Facebook, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας στο Facebook είναι σύμφωνες με το δυνητικό ενδιαφέρον των χρηστών και δεν είναι ενοχλητικές. Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου του Facebook, μπορούμε να κατανοήσουμε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων του Facebook για σκοπούς στατιστικής και ερευνών αγοράς, που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε εάν οι χρήστες, μετά το κλικ σε μια διαφήμιση Facebook μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα μας (πρόκειται για τη λεγόμενη «Μετατροπή» - Conversion)

4. Διάρκεια αποθήκευσης
Κατά δική της δήλωση, η Facebook αποθηκεύει για περίοδο 90 ημερών την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, τη συγκεκριμένη διεύθυνση Internet στην οποία βρίσκεται το πρόσθετο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και άλλα τεχνικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, για την περαιτέρω βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του Facebook. Μετά την πάροδο 90 ημερών, τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται, ώστε να μην μπορούν πλέον να συνδέονται με εσάς.

5. Δυνατότητα εναντίωσης του χρήστη και κατάργησης των δεδομένων
Οι χρήστες ενδέχεται να αντιταχθούν στη δημιουργία από το εικονοστοιχείο Facebook και τη χρήση των δεδομένων για την προβολή διαφημίσεων στο Facebook. Για να ρυθμίσετε ποιοι τύποι διαφημίσεων θα εμφανίζονται στο Facebook, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα με δυνατότητα Facebook και εκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες για τις ρυθμίσεις των διαφημίσεων βάσει της χρήσης. Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται ανεξαρτήτως πλατφόρμας, δηλ. υιοθετούνται για όλες τις συσκευές, όπως οι επιτραπέζιοι υπολογιστές ή οι κινητές συσκευές. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αντιταχθούν στη χρήση των cookies που χρησιμοποιούνται για σκοπούς μέτρησης και διαφήμισης μέσω της σελίδας απενεργοποίησης της πρωτοβουλίας Network Advertising Initiative και επιπροσθέτως μέσω του ιστοτόπου των ΗΠΑ ή των ευρωπαϊκών ιστοτόπων.

XVI. Δικαιώματα του Υποκειμένου των δεδομένων
Εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα των χρηστών, κατά την έννοια του Κανονισμού GDPR και οι χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι του Υπεύθυνου επεξεργασίας, η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματά τους, όχι μόνο τα δικαιώματα που απορρέουν από τη χρήση των υπηρεσιών μας:

1. Δικαίωμα ενημέρωσης
Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας να επιβεβαιώσει εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.

Εάν υπάρχει τέτοια επεξεργασία, οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας πληροφορίες για τα ακόλουθα:

(1) τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
(2)  τις κατηγορίες των επεξεργαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(3)  τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή εξακολουθούν να γνωστοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν
(4) την προβλεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων ή, εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης·
(5) την ύπαρξη του δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασία από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας ή του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία αυτή
(6) την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή
(7) όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή των δεδομένων, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το Υποκείμενο των δεδομένων
(8) την ύπαρξη μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του GDPR και - τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις - σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα εμπλεκόμενα συστήματα λογικής, καθώς και την έκταση και το επιθυμητό αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής για το Υποκείμενο των δεδομένων.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν μεταφέρονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Εν προκειμένω, μπορούν να απαιτήσουν την παροχή των κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 46 του GDPR σε σχέση με τη μεταφορά.

2. Δικαίωμα διόρθωσης
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης έναντι του Υπεύθυνου επεξεργασίας, εφόσον τα επεξεργαζόμενα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν είναι λανθασμένα ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος πρέπει να προβεί στη διόρθωση χωρίς καθυστέρηση.

3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, υπό τους ακόλουθους όρους:
(1) αν οι χρήστες αρνούνται την ακρίβεια των προσωπικών τους δεδομένων για μια χρονική περίοδο που επιτρέπει στον Υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων
(2)  αν η επεξεργασία είναι παράνομη και οι χρήστες απορρίπτουν τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ’ αυτού απαιτούν τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων
(3)  ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον α δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, ωστόσο οι χρήστες τα χρειάζονται για σκοπούς αναγνώρισης, άσκησης ή υπεράσπισης δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, ή
(4)  αν ο χρήστης έχει προβάλει την εναντίωση του ως προς την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί κατά πόσον τα έννομα συμφέροντα του Υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν των εννόμων συμφερόντων του χρήστη.

Εφόσον η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με έναν χρήστη έχει περιοριστεί, τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή του ή για σκοπούς αναγνώρισης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.
Εάν ο περιορισμός της επεξεργασίας αρθεί σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, οι χρήστες θα ενημερωθούν από τον Υπεύθυνο επεξεργασία πριν από την άρση του περιορισμού.

4. Δικαίωμα διαγραφής
a) Υποχρέωση διαγραφής
Οι χρήστες μπορούν να απαιτήσουν από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράψει χωρίς καθυστέρηση τις προσωπικές τους πληροφορίες και ο Υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διαγράψει αμέσως τις πληροφορίες αυτές εάν συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιστάσεις:
(1) Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους χρήστες δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν άλλως σε επεξεργασία.
(2)  Οι χρήστες ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους, στην οποία βασιζόταν η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο α ή με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α του GDPR και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
(3)  Οι χρήστες εναντιώνονται βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 του GDPR ως προς την επεξεργασία και δεν υπάρχουν προηγουμένως δικαιολογημένοι λόγοι για την επεξεργασία, ή εναντιώνονται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR ως προς την επεξεργασία.
(4) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους χρήστες έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία.
(5)  Η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τον χρήστη πρέπει να εκπληρώνει νομική υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή τη νομοθεσία των κρατών μελών στην οποία υπόκειται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας.
(6) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τους χρήστες συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR.
b) Πληροφορίες προς τρίτους
Εάν ο Υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες και είναι υποχρεωμένος να τα διαγράψει σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του GDPR, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, και λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες δαπάνες τεχνολογίας και υλοποίησης, για να ενημερώσει τον Επόπτη προστασίας των δεδομένων ότι εσείς, ως Υποκείμενο των δεδομένων, έχετε ζητήσει τη διαγραφή όλων των συνδέσμων προς αυτά τα προσωπικά δεδομένα ή των αντιγράφων ή αντιτύπων των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.
c) Εξαιρέσεις
Το δικαίωμα διαγραφής δεν υφίσταται εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη
(1) για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και της ενημέρωσης
(2) για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που απαιτεί επεξεργασία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών, όπου υπόκειται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας ή για τη διασφάλιση της υλοποίησης μια εργασίας που είναι δημοσίου συμφέροντος ή πραγματοποιείται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, που έχει εκχωρηθεί στον Υπεύθυνο επεξεργασίας
(3) για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο η και θ και το άρθρο 9 παράγραφος 3 του GDPR
(4) για σκοπούς αρχειοθέτησης δημόσιου ενδιαφέροντος, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του GDPR, στον βαθμό που το δικαίωμα που αναφέρεται στο στοιχείο α) ενδέχεται να καταστήσει αδύνατο ή να επηρεάσει σοβαρά την επίτευξη των στόχων αυτής της επεξεργασίας ή
(5) για την αναγνώριση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

5. Δικαίωμα ενημέρωσης
Εάν οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν, να διαγράψουν ή να περιορίσουν την επεξεργασία έναντι του Υπεύθυνου επεξεργασίας, ο τελευταίος υποχρεούται να ειδοποιήσει όλους τους παραλήπτες στους οποίους είχαν κοινοποιηθεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτών, σχετικά με τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασία τους, εκτός εάν κάτι τέτοιοι συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, έναντι του Υπεύθυνου επεξεργασίας, να ενημερώνονται σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες.

6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και παρέχονται στον Υπεύθυνο επεξεργασίας, σε μια δομημένη, συμβατή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Επιπλέον, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν τα δεδομένα αυτά σε άλλο Υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς παρακώλυση από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι
(1) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α του GDPR ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α του GDPR ή σε μια σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του GDPR και
(2) η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
Κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος, οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να διαβιβάζουν απευθείας τα προσωπικά στοιχεία που τους αφορούν από έναν Υπεύθυνο επεξεργασίας σε έναν άλλο, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Τούτο δεν θίγει τις ελευθερίες και τα δικαιώματα άλλων προσώπων.
Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο επεξεργασίας.

7. Δικαίωμα εναντίωσης
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, για λόγους ιδιαίτερης κατάστασης, να αντιταχθούν ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ε. ή στ. του GDPR. Τούτο ισχύει και για την ανάλυση προφίλ με βάση αυτές τις διατάξεις.
Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες, εκτός αν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών ή αν η επεξεργασία αποσκοπεί στην αναγνώριση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Εάν τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τους χρήστες υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν για τους σκοπούς αυτού του μάρκετινγκ. Τούτο ισχύει και για την ανάλυση προφίλ στον βαθμό που συνδέεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ.
Εάν οι χρήστες αντιτίθενται στην επεξεργασία για λόγους άμεσου μάρκετινγκ, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.
Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, να ασκήσουν το δικαίωμά τους να αντιταχθούν μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές, ανεξάρτητα από την οδηγία 2002/58 / ΕΚ.

8. Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης περί προστασίας δεδομένων
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλούν τη δήλωση συγκατάθεσής τους περί προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.

9. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία - συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ - η οποία έχει νομική ισχύ για αυτούς ή, κατά παρόμοιο τρόπο, τους επηρεάζει σημαντικά. Αυτό δεν ισχύει αν η απόφαση
(1) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ αυτών και του Υπεύθυνου επεξεργασίας,
(2) επιτρέπεται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή των κρατών μελών στην οποία υπάγεται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας και εφόσον η νομοθεσία αυτή περιέχει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του ή
(3) με τη ρητή συγκατάθεσή τους.
Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτές δεν πρέπει να βασίζονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του GDPR, εκτός εάν δεν εφαρμόζεται το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α του GDPR και έχουν ληφθεί εύλογα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών καθώς και των νόμιμων συμφερόντων τους.
Όσον αφορά τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις (1) και (3) ανωτέρω, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων,ι των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του δικαιώματος παρέμβασης προσώπου από πλευράς του Υπεύθυνου επεξεργασίας, για να εκφράσει τη δική του θέση και να ακούσει την αμφισβήτηση της απόφασης.

10. Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή
Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή δικαστικού ενδίκου μέσου, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της κατοικίας, του τόπου εργασίας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εφόσον θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν παραβαίνει τις διατάξεις του GDPR.
Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για το καθεστώς και τα αποτελέσματα της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άσκησης ένδικης προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78 του GDPR.